Om analyse af stavefejl. Årsager, korrespondensregler og udtalevariation

Forfattere

  • Holger Juul
  • Jan Heegård Petersen

DOI:

https://doi.org/10.7146/nys.v1i60.129352

Nøgleord:

sprognormer, korrespondensregel, ortografi, lydudvikling, normbrud

Referencer

Andersen, M.H. 2016. Sprognormer på nettet. I.S Hansen, T.T. Hougaard & K. Thi-sted Petersen, 16. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, 75‒90. Århus: Nordisk, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

Basbøll, H. 2021. Radikal ortografi og/eller lydskrift? Nogle eksempler fra Rasmus Rask og J.H. Bredsdorff. J. Bjerring-Hansen, S. Skovgaard Boeck, & E. Skafte Jensen (red.), Nogle betænkninger om dansk sprog og litteratur: Festskrift til Marita Akhøj Nielsen 295-313.

Becker-Christensen, C. 2021. Dansk retskrivning. Bogstav – Lyd – Bogstav (Dansk Sprognævns skrifter 51). Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Bjerre, A. & J. Friis. 2002. Nej Farfar! for vi børnestaver. København: Alinea.

Brink, L. 2000. Om den sproglige forskel mellem Hansen-a og Larsen-a. Mål & Mæle 23(1). 17-22.

Brink, L. 2021. Nytydeliggørelse. M.H. Andersen & E.S. Jensen (red.), Med fornøden agtelse. Festskrift til Jørgen Schack på 60-årsdagen 14. maj 2021. (Dansk Sprog-nævns skrifter 52), 33-41. Bogense: Dansk Sprognævn.

Brink, L. & J. Lund. 1975. Dansk rigsmål. Lydudviklingen siden 1840 med særligt hen-blik på sociolekterne i København. København: Gyldendal.

Brink, L. & J. Lund. 2019. Yngre nydansk. E. Hjorth (hovedred.), Dansk sproghistorie, (bind 2), Ord for ord for ord, 197-228. Aarhus og København: Aarhus Univer-sitetsforlag & Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Brink, L. m.fl. (red.) 1991. Den store danske udtaleordbog. København: Munksgaard.

Christiansen, G. 1980. Degte på dænsg. København: Københavns Bogforlag.

Dansk Sprognævn. 2012. Retskrivningsordbogen, 4. udg. København: Alinea.

Davidsen-Nielsen, N. & M. Herslund. 2013. Principia orthographica. NyS, Nydanske Sprogstudier 44. 10-30. DOI: 10.7146/nys.v44i44.14355.

Detlef, C., J. Lund & L. Møller. 1986. Stavning: dansk retskrivning – retskrivning i dansk. København: Dansklærerforeningen.

Diderichsen, P. 1968. Sprogsyn og sproglig opdragelse. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.

Diderichsen, P., S.J. Christensen & J. Schack. 2020. Ortografisk rangering – at ordne tekster efter antallet af stavefejl. Studier i Nordisk 2012-2015. 61-85.

Ehri, L.C. 2014. Orthographic mapping the acquisition of sight word reading, spel-ling memory, and vocabulary learning. Scientific Studies of Reading 18(1). 5-21. DOI: 10.1080/10888438.2013.819356.

Ejstrup, M. & G. Foget Hansen. 2003. Danish vowels in spontaneous speech in three modern regional variants. Proceedings of the 15th International Congress of Phonetic Sciences, Barcelona 2003. 2119-2122.

Elbro, C. 2014. Læsning og læseundervisning. København: Hans Reitzel.

Elbro, C. 2021. Læsevanskeligheder. København: Hans Reitzel.

Elbro, C., P.F. de Jong, D. Houter & A-M. Nielsen. 2012. From spelling pronunci-ation to lexical access: A second step in word decoding? Scientific Studies of Reading 16(4). 341-359. DOI: 10.1080/10888438.2011.568556.

Engmose, S.F. 2019. (IT)-støttet børnestavning: studier af børnestavnings rolle i den tidlige skriftsproglige udvikling. Ph.d.-afhandling. Københavns Universitet.

Frederiksen, B.O. 2019. Gammeldansk. E. Hjorth (hovedred.), Dansk sproghistorie(bind 2): Ord for ord for ord. 27-55. Aarhus og København: Aarhus Universitetsforlag og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Gregersen, F. 1981. Hvorfor skriver vi nd og ld: et bidrag til skriftens socialhistorie i Danmark. SAML 8. 113-178.

Gregersen, F. 1983. Anmeldelse af Erik Hansen: Skrift, stavning og retstavning // Ulf Teleman: Ret og rimeligt. Om skolens og samfundets sprognormer. Nydanske sprogstudier, NyS. 13 75-94. DOI: https://doi.org/10.7146/nys.v13i13.13329.

Gregersen, F. 2005. Hvorfor ikke ændre dansk retskrivning? Mål & Mæle 28(3-4). 20-22.

Grønnum, N. 2000. Et kort a i dansk: en mere abstrakt analyse. Mål & Mæle23(2). 14-19.

Grønnum, N. 2007. Rødgrød med fløde. En lille bog om dansk fonetik. København: Akademisk Forlag.

Gymnasiekontoret. 2020. Dansk A, stx. Vejledning. Børne- og Undervisningsministeriet. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Hansen, Aa. 1967. Moderne dansk, bind 1. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab & Grafisk Forlag.

Hansen, E. 1980. Hvad er en stavefejl?. Mål & Mæle 7(1). 18-24.

Hansen, E. 1993. Rigtigt dansk. København: Hans Reitzels forlag.

Hansen, E. 1999. Skrift, stavning og retstavning. København: Hans Reitzel.

Hauerberg Olsen, M. 1998. Bogstaveligt. En grundbog i fonetik og fonologi for undervi-sere i stavning og læsning. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Heegård Petersen, J., m.fl. 2021. Udtalt: en introduktion til dansk fonetik. Frederiks-berg: Samfundslitteratur.

Holsting, A. m.fl. 2021. Hvad retter de? Nyindskrevne studerendes revision af universitetsopgaver. NyS, Nydanske Sprogstudier 59. 157-186. DOI: https://doi.org/10.7146/nys.v1i59-60.126121.

Jacobsen, H.G. 2010. Ret og skrift: officiel dansk retskrivning 1739-2005, bind 1. Direktiver, aktører, normer. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Jervelund, A.Å. 2007. Sådan staver vi: om ortografi og stavefejl. København og Frederiksberg: Dansklærerforeningen og Dansk Sprognævn.

Juul, H. 2003. Typer af stavefejl og typer af stavefærdighed. Danske Talesprog 4. 59-74.

Juul, H. 2005. Grammatical awareness and the spelling of inflectional morphemes in Danish. International Journal of Applied Linguistics 15(1). 87-112.

Juul, H. 2012. Udtaledistinkthed og stavefærdighed hos danske børn. Danske Talesprog 12. 96-109.

Juul, H. 2016. Hvornår er et ord lydret? Kognition & pædagogik 99. 40-54.

Juul, H. 2019. Vejledning til staveprøve 1-3. Virum: Hogrefe Psykologisk Forlag.

Juul, H. 2020. Om effekten af at undervise i stavning. https://www.videnomlaesning.dk/viden-og-vaerktoejer/forskerklummen/2020/om-effekten-af-at-undervise-i-stavning/.

Juul, H. & C. Elbro. 2004. The links between grammar and spelling. A cognitive hurdle in deep orthographies? Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal 17. 915-942.

Juul, H., N. Pharao & J. Thøgersen. 2016. Moderne danske vokaler. Danske Talesprog16. 33-72.

Juul, H. & D.K. Petersen. 2017. Length effects pseudo-word spelling: stronger dyslexic than non-dyslexic students. Annals of Dyslexia 67. 369-382. DOI: 10.1007/s11881-017-0149-3.

Juul, H. & B. Sigurðsson. 2005. Orthography as a handicap? A direct comparison of spelling acquisition in Danish and Icelandic. Scandinavian Journal of Psychology 46. 263-272.

Kristiansen, T. 1990. Udtalenormering i skolen: skitse af en ideologisk bastion. København: Gyldendal.

Larsen, A. & A.C. Stæhr. 2020. Afdialektificering på Bornholm – det sidste stadie? Danske Talesprog 20. 195-221.

Lund, J. 1978. Atte bleddet svagere og stagve? Læsepædagogen 26(4). 178-202.

Lund, J. 1984. Den danske skole og dialekterne. En studie i sejlads uden ror. Språk i Norden 1984. 19-35.

Lund, J. 1985. Egernerne, søskendene og de mangehovedede uhyrer. Om strukturpa-rallellisme. Nyt fra Sprognævnet 2. 1-3.

Malai Madsen, L. & A.C. Stæhr. 2021. Sociale medier – Standardsvækkelse og sprolig liberalisering? T. Kristiansen & A. Holmen (red.), Sprogs status i rigsfællesskabet 203 (Københavnerstudier i tosprogethed, bind C13), 64-78. København: Kø-benhavns Universitet.

Monka, M. 2018. Sociolingvistik – Dialektbrug på tværs af online- og offlinekontekster. A.C. Stæhr & K.K. Mortensen (red.), Sociale medier og sprog: analytiske tilgange, 29-59. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Møller, L. & H. Juul. 2017. Skriftsproglig udvikling – fra 12 år: vejledning, Virum: Hogrefe Psykologisk Forlag.

Mørch, I.E. 2014. Korrekt stavning. Underviserens håndbog i dansk retskrivning. Frederikshavn og København: Dafolo og Dansk Sprognævn.

Noesgaard, A. 1945. Fejltyper i dansk retskrivning. København: Udvalget for skolepsykologiske undersøgelser.

Olander, T. 2002. Tañgw wm dänqsg radsgrivneñ / Tanker om dansk retskrivning. A. Hyllested, A.R. Jørgensen, J.H. Larsson & T. Olander (red.), Festskrift til Birgit Anette Olsen på 50-årsdagen den 2. april 2002, 85-88. København: Ediciones Olander.

Olander, T. 2019. Oversigt over det danske lydsystem. Version 0.6. https://www.sprog- historie.dk/lydsystem/index-dansk.php. (Sidst tilgået 20. november 2021).

Pallesen, B.R. 1999. Om distinkthed. Mål og Mæle 22(2). 17-21.

Pedersen, I.L. 2017. Luthers indflydelse på det danske talesprog gennem 300 år. Danske talesprog. 44-75.

Pharao, N. 2010. Consonant reduction in Copenhagen Danish: a study of linguistic and extra-linguistic factors phonetic variation and change. Ph.d.-afhandling. Københavns Universitet.

Rask, R. 1826. Forsøg til en videnskabelig dansk Retskrivningslære med Hensyn til Stams-proget og Nabosproget. Tidskrift for nordisk Oldkyndighed, bind 1.

Rathje, M. 2013. ”sku allgvel ha købt penis forlænger creme :-)”. Afvigelser fra retskriv-ningsnormen i kommentarfeltet på ekstrabladet.dk. 14. I.S. Hansen, T.T. Hougaard og P. Widell (red.), Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, 333-354. http://muds.dk/rapporter/MUDS_14.pdf (sidst tilgået 11. januar 2022).

Rathje, M. 2019. Afvigelser fra retskrivningsnormen i universitetsopgaver. 17. Y. Goldshtein, I.S. Hansen og T.T. Hougaard (red.), Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, 415-437. https://projekter.au.dk/fileadmin/projekter/Muds.dk/rapporter/Muds_17.pdf (sidst tilgået 11. januar 2022).

Schachtenhaufen, R. 2009. Hvad rimer på gris?. https://schwa.dk/vokaler/hvad-rimer-pa-gris/. (Sidst tilgået 20. november 2021).

Schachtenhaufen, R. 2011. Hvad ved børn om schwa? http://schwa.dk/fonologi/hvad-ved-b%c3%b8rn-om-schwa/.

Schachtenhaufen, R. 2013. Fonetisk reduktion i dansk. Ph.d-afhandling. Copenhagen Business School.

Schack, J. & A.Å. Jervelund. 2016. Den der skriver d i gjort: staveproblemer i folkeskolens ældste klasser. Frederiksberg: Dansk Sprognævn.

Schelde, M.K. 2018. Kakao rimer på mave. Mål & Mæle 39(2). 17-21.

Sørensen, V. 2007. Når forfatterne skriver jysk: og hvad det fortæller om skriftsprog og lydskrift. Ord & sag 27. 44-61. http://www.jysk.au.dk/publikationer/oversigt/ordsag/ordsag27.pdf. (sidst tilgået 11. januar 2022).

Teleman, U. 1981. Ret og rimeligt: om skolens og samfundets sprognormer. København: Hans Reitzel.

Thøgersen, J. 2012. Vil De prøve at sige A?: ”fladt a” i Radioavisen 1950-2010. NyS, Nydanske Sprogstudier 43. 101-132. DOI: https://doi.org/10.7146/nys.v43i43.14347.

Tinggaard, M.K. & J. Fredsø-Rauer. 2021. Fra beg*ing til begejstring – giv elever med ordblindhed et stabilt fundament af stavestrategier. Læsepædagogen 69(3). 4-9.

Treiman, R. & B. Kessler. (Førtryk). Statistical learning word reading and spelling across languages and writing systems. Scientific Studies of Reading. DOI: 10.1080/10888438.2021.1920951.

Uddannelsesstyrelsen. 2002. Hvordan staver studenterne?: en undersøgelse af stavefejl i studentereksamensstilene 1998. København: Undervisningsministeriet.

Westergaard, A. 2014. Om sammenhængen mellem sprogvalg og kommunikativ ræk-kevidde på Facebook. NyS, Nydanske Sprogstudier 46. 172-208. DOI: 10.7146/nys.v46i46.17528. r

Downloads

Publiceret

2022-02-09

Citation/Eksport

Juul, H., & Heegård Petersen, J. (2022). Om analyse af stavefejl. Årsager, korrespondensregler og udtalevariation. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(60). https://doi.org/10.7146/nys.v1i60.129352

Nummer

Sektion

Artikler