NyS, Nydanske Sprogstudier https://www.nys.dk/ Dansk Sprognævn da-DK NyS, Nydanske Sprogstudier 0106-8040 <p>Forfatteren/forfatterne og NyS har ophavsret til de artikler og anmeldelser der bringes i tidsskriftet. NyS har ophavsretten til den udgivne version af tidsskriftet. Forfatteren har ophavsretten til sin egen tekst. Forfattere kan arkivere den publicerede artikel på deres institutions forskningsarkiv (Institutional Repository) eller en privat hjemmeside, når forfatteren samtidig linker til artiklen med den officielle DOI.</p> <p>For artikler publiceret i NyS tillades at læsere kan downloade, kopiere, udskrive, søge eller linke til og citere fra artikler til ethvert lovligt formål. Artikler kan frit deles og linkes til på forsknings- og undervisningsnetværk (så som Blackboard, Moodle, Canvas o.a.). Link foretrækkes fordi det giver oplysning om brug af tidsskriftets artikler, og fordi det anerkender tidsskriftets redaktionelle arbejde. NyS tillader ikke at læsere bruger artikler eller dele af dem i egne artikler uden at citere, eller at læsere på anden vis anvender dem til kommercielle formål.</p> Evaluering af sprogforståelsen i danske sprogmodeller - med udgangspunkt i semantiske ordbøger https://www.nys.dk/article/view/143072 <p>Artiklen beskriver hvordan vi har udviklet en række datasæt – et såkaldt benchmark – til at evaluere forskellige aspekter af sprogforståelse i danske sprogmodeller. Vores antagelse er at den viden der allerede er beskrevet i en række eksisterende danske ordbøger, kan opfattes som ’ground truth’ for semantikken i det danske ordforråd. Vores metode går derfor ud på at ’vende’ de semantiske ordbøger om og bruge dem til at generere et benchmark der afprøver modellernes evne til at forstå dansk. Mere specifikt undersøger vi hvor godt modellerne i) forstår synonymi, nærsynonymi, og hvornår noget er semantisk associeret, ii) skaber inferens i relation til begrebsmæssig viden og nedarvning af egenskaber fra overbegreb til underbegreb, iii) laver korrekte følgeslutninger i forbindelse med specifikke handlinger og hændelser, iv) skelner mellem centrale betydninger af et ord i kontekst og v) håndterer positiv og negativ konnotation eller ’sentiment’ i løbende tekst. Vi afprøver vores datasæt på ChatGPT 3.5 turbo og på ChatGPT 4.0 og kan se at datasættene har en passende sværhedsgrad i forhold til hvad modellerne er i stand til at håndtere, om end ChatGPT 4.0 opnår særdeles gode resultater for flere af datasættene.</p> Sussi Olsen Copyright (c) 2024 Forfatteren/forfatterne og NyS har ophavsret til de artikler og anmeldelser der bringes i tidsskriftet. 2024-07-10 2024-07-10 65 8 40 10.7146/nys.v1i65.143072 Kan AI reproducere fagdisciplinær stemme? https://www.nys.dk/article/view/143044 <p>Formålet med denne artikel er at afdække, i hvilket omfang generative AI-modeller – med GPT4 som eksempel – er i stand til at reproducere fagdisciplinær stemme i dansksproget akademisk prosa. De nye store sprogmodeller kommer med løfter om at forandre vores skrivepraksisser, herunder også akademisk skrivning, men det er stadig uklart, hvad kvaliteten er af de autogenererede bidrag, ikke mindst når modellerne anvendes på mindre sprog som fx dansk. Vi er særligt interesserede i fænomenet fagdisciplinær stemme, fordi det er et relativt velbeskrevet fænomen, der samtidig kan undersøges kvantitativt gennem analyse af korpusteksters overfladestruktur. Vi fokuserer særligt på tre aspekter af fagdisciplinær stemme, henholdsvis stillingtagen, engagement og fagspecifikt ordforråd og undersøger dette kvantitativt gennem en korpusbaseret komparativ undersøgelse, hvor vi sammenligner et korpus bestående af dansksprogede sprogvidenskabelige artikler med et korpus af AI-genereret akademisk prosa med sprogvidenskabeligt indhold. Analysen viser, at de AI-genererede tekster på nogle områder afviger signifikant fra de autentiske sprogvidenskabelige tekster. For kategorien fagspecifikt ordforråd er forskellene relativt store, og for kategorierne stillingtagen og engagement er forskellene relativt små. I de to sidstnævnte kategorier er forskellene så små, at vi med en vis rimelighed kan sige, at de AI-genererede tekster på disse områder reproducerer fænomenet disciplinær stemme på en måde, der fra et kvantitativt perspektiv er svært at skelne fra det, vi ser i de autentiske tekster.</p> Ea Lindhardt Overgaard Ulf Dalvad Berthelsen Copyright (c) 2024 Forfatteren/forfatterne og NyS har ophavsret til de artikler og anmeldelser der bringes i tidsskriftet. 2024-07-10 2024-07-10 65 41 78 10.7146/nys.v1i65.143044 På sporet af chatbottens sproglige fingeraftryk https://www.nys.dk/article/view/142936 <p>Chatbotterne har for alvor meldt deres ankomst i uddannelsessystemet og skaber lige nu muligheder men også udfordringer. Et særligt presserende problem er, at der ikke findes nogen fuldt pålidelig metode til at spore, om en tekst er skrevet af en chatbot. Det betyder på den ene side, at studerende kan bruge chatbotter til at skrive opgaver, uden at det kan opdages, og på den anden side, at studerende kan risikere at blive mistænkt for at have brugt chatbotter, selvom det ikke er tilfældet. I dette studie bidrager vi til den aktuelle forskning i chatbotters sproglige særtræk ved at undersøge, om det er muligt at skelne sprogligt mellem tekster skrevet af danskstuderende og ChatGPT. Resultaterne viser, at der generelt set er visse forskelle på de studerendes og chatbottens skrivestil, men samtidig, at det ved hjælp af supplerende prompts er muligt at sløre chatbottens sproglige fingeraftryk. Dette understreger vanskeligheden ved at spore tekster skrevet af kunstig intelligens. Afslutningsvis diskuterer vi betydningen af dette for de danske uddannelsesinstitutioner.</p> Jonas Nygaard Blom Alexandra Holsting Jesper Tinggaard Svendsen Copyright (c) 2024 Forfatteren/forfatterne og NyS har ophavsret til de artikler og anmeldelser der bringes i tidsskriftet. 2024-07-10 2024-07-10 65 79 110 10.7146/nys.v1i65.142936 Emojier som mikroteknologisk kropssprog https://www.nys.dk/article/view/142956 <p>Denne artikel præsenterer en ny forståelse af emojier, nemlig som en kropsforankret semiotisk resurse. Med afsæt i at se interaktion som en kropsligt funderet udfoldelse og med udgangspunkt i tidligere forskning i ’nyskriftlige’ resurser der fungerer som kompensation for det manglende kropssprog, undersøger artiklen hvordan primært emojier kan forstås som erstatning for de parasproglige virkemidler der er fraværende i skriftlig interaktion, dvs. kropsbevægelser, ansigtsudtryk og stemmemæssige forhold. Artiklen giver både et indblik i hvordan emojier virker som præfabrikeret teknologi og system, og et overblik over tidligere forskning i emojiers pragmatiske funktion før den via Peirces tre tegntyper, ikon, symbol og indeks, viser hvordan den fysiske krops sprog manifesterer sig i digitale kropsemojier. Med udgangspunkt i forskning i ansigtsudtryk og tidligere analyser af digital gestik undersøges det hvordan deltagere i forskellige online interaktionssituationer bruger det digitale kropssprog. Der argumenteres for at emojier netop egner sig godt til at formidle følelser og til at guide modtageren i at forstå afsenderens hensigt med det skrevne fordi brugen af emojier og forståelsen af dem er kropsligt funderet. Deltagerne i skrevet onlineinteraktion bruger emojier som kompensation for den parasproglige information fordi emojierne i vid udstrækning ligner og føles som kropslig kommunikation.</p> Tina Thode Hougaard Copyright (c) 2024 Forfatteren/forfatterne og NyS har ophavsret til de artikler og anmeldelser der bringes i tidsskriftet. 2024-07-10 2024-07-10 65 111 144 10.7146/nys.v1i65.142956 Anmeldelse af Peter Widell: Sproget i verden. Tekstforståelsens filosofiske grundlag, Aarhus Universitetsforlag. 2023 (355 sider) https://www.nys.dk/article/view/145160 Ib Ulbæk Jacob Thøgersen Copyright (c) 2024 Forfatteren/forfatterne og NyS har ophavsret til de artikler og anmeldelser der bringes i tidsskriftet. 2024-07-10 2024-07-10 65 145 159 10.7146/nys.v1i65.145160 Bogstav-lyd-forbindelser i dansk: The Ultimate Collection https://www.nys.dk/article/view/145283 Holger Juul Copyright (c) 2024 Forfatteren/forfatterne og NyS har ophavsret til de artikler og anmeldelser der bringes i tidsskriftet. 2024-07-10 2024-07-10 65 160 170 10.7146/nys.v1i65.145283 Kolofon https://www.nys.dk/article/view/145392 Redaktionen Copyright (c) 2024 Forfatteren/forfatterne og NyS har ophavsret til de artikler og anmeldelser der bringes i tidsskriftet. 2024-07-10 2024-07-10 65 2 2 10.7146/nys.v1i65.145392 Indholdsfortegnelse https://www.nys.dk/article/view/145393 Redaktionen Copyright (c) 2024 Forfatteren/forfatterne og NyS har ophavsret til de artikler og anmeldelser der bringes i tidsskriftet. 2024-07-10 2024-07-10 65 3 3 10.7146/nys.v1i65.145393 Forord https://www.nys.dk/article/view/145284 Tina Thode Hougaard Alexandra Regina Kratschmer Michael Nguyen Jessie Leigh Nielsen Jan Heegård Petersen Jacob Thøgersen Copyright (c) 2024 Forfatteren/forfatterne og NyS har ophavsret til de artikler og anmeldelser der bringes i tidsskriftet. 2024-07-10 2024-07-10 65 5 7 10.7146/nys.v1i65.145284 Evaluating language understanding in Danish LLMs based on semantic dictionaries https://www.nys.dk/article/view/145394 Bolette Sandford Pedersen Nathalie C. Hau Sørensen Sussi Olsen Sanni Nimb Copyright (c) 2024 Forfatteren/forfatterne og NyS har ophavsret til de artikler og anmeldelser der bringes i tidsskriftet. 2024-07-10 2024-07-10 65 171 171 10.7146/nys.v1i65.145394 Can AI reproduce disciplinary voice? https://www.nys.dk/article/view/145395 Ea Lindhardt Overgaard Ulf Dalvad Berthelsen Copyright (c) 2024 Forfatteren/forfatterne og NyS har ophavsret til de artikler og anmeldelser der bringes i tidsskriftet. 2024-07-10 2024-07-10 65 172 172 10.7146/nys.v1i65.145395 In search of the chatbot’s linguistic fingerprint https://www.nys.dk/article/view/145396 Jonas Nygaard Blom Alexandra Holsting Jesper Tinggaard Svendsen Copyright (c) 2024 Forfatteren/forfatterne og NyS har ophavsret til de artikler og anmeldelser der bringes i tidsskriftet. 2024-07-10 2024-07-10 65 173 173 10.7146/nys.v1i65.145396 Emojis as paralinguistic resources in written online interaction https://www.nys.dk/article/view/145397 Tina Thode Hougaard Copyright (c) 2024 Forfatteren/forfatterne og NyS har ophavsret til de artikler og anmeldelser der bringes i tidsskriftet. 2024-07-10 2024-07-10 65 174 174 10.7146/nys.v1i65.145397 NyS 67 – Temanummer https://www.nys.dk/article/view/145398 Redaktionen Copyright (c) 2024 Forfatteren/forfatterne og NyS har ophavsret til de artikler og anmeldelser der bringes i tidsskriftet. 2024-07-10 2024-07-10 65 175 177 10.7146/nys.v1i65.145398