NyS, Nydanske Sprogstudier https://www.nys.dk/ Dansk Sprognævn da-DK NyS, Nydanske Sprogstudier 0106-8040 <p>Forfatteren/forfatterne og <em>NyS</em> har ophavsret til de artikler og anmeldelser der bringes i tidsskriftet.</p> <p>Det er tilladt for forfatteren at gøre sin tekst tilgængelig via sin egen eller ansættelsesstedets hjemmeside et halvt år efter publikation af den trykte udgave.</p> Engelske lån i dansk: Nice to have eller need to have? https://www.nys.dk/article/view/120482 <p>Den engelske påvirkning af dansk er et emne der ofte debatteres i Danmark, men holdningerne til om den er en trussel eller ej, er delte. Mens mange medier og sprogbrugere opfatter engelskpåvirkningen som kraftig og potentielt truende, betragter mange sprogfolk påvirkningen som mindre kraftig og ikketruende. Tidligere undersøgelser af almensproget, defineret som det sprog man finder i landsdækkende aviser, har tidligere vist at mængden af engelske lån i løbende tekst er relativt beskeden, men andre tekstarter (fx ugeblade) kan være mere påvirkede end avissproget, ligesom især unges uformelle talesprog ofte nævnes som et område hvor man finder relativt mange engelske lån. I artiklen her undersøges det derfor hvor mange engelske lån der findes i en række ugeblade og i det sprog som unge anvender i realityprogrammet Ex on the Beach. Resultatet af undersøgelsen er at mængden af engelske lån også her er meget begrænset, men at forskellige faktorer kan få engelskpåvirkningen til at virke større end den reelt er. Ikke mindst det at engelske lån som regel ikke tilpasses dansk ortografi og fonologi, og at der findes relativt mange engelske lån i nogle bestemte pågående genrer, fx reklamer og annoncer, har betydning for den almindelige sprogbrugers opfattelse af hvor kraftig engelskpåvirkningen er.</p> Margrethe Heidemann Andersen Copyright (c) 2020 Forfatteren/forfatterne og NyS har ophavsret til de artikler og anmeldelser der bringes i tidsskriftet. 2020-05-22 2020-05-22 58 10.7146/nys.v1i58.120482 Dansk under påvirkning af spansk: Sporene af det spanske <em> se </em> i argentinadansk https://www.nys.dk/article/view/120483 <p>Dansk tales i dag af en lille minoritet af efterkommere af danske udvandrere i Argentina og har i mere end 150 år været i kontakt med det omgivende majoritetssprog spansk. Denne kontakt har udmøntet sig i alle typer af overførsel af sprogligt materiale fra spansk til dansk. Under en antagelse om at dels meget frekvente strukturer, dels intersystemisk ækvivalente strukturer i særlig grad indlånes og reanalyseres i modtagersproget, undersøger artiklen påvirkningen fra konstruktioner med den spanske se-partikel i argentinadansk. Artiklen har fokus på se-påvirkede konstruktioner som indeholder sig (mig, dig, os, jer), især hvor det er anvendt reciprokt, men undersøgelsen kan påvise at alle se’s funktioner i spansk er repræsenteret med sig i argentinadansk. I lyset af analysen af se-påvirkede sig-konstruktioner, som viser sig at være et felt med stor intra- og intertalervariation, diskuterer artiklen om argentinadansk kan anses for at være en ny selvstændig varietet af dansk.</p> Anna Sofie Hartling Copyright (c) 2020 Forfatteren/forfatterne og NyS har ophavsret til de artikler og anmeldelser der bringes i tidsskriftet. 2020-05-22 2020-05-22 58 10.7146/nys.v1i58.120483 Kodeskift i de udvandrerdanske varieteter i Nordamerika og Argentina: Inventar, frekvens, funktion https://www.nys.dk/article/view/120484 <p>Denne artikel analyserer den leksikalske påvirkning af dansk talt af danske indvandrere og deres efterkommere i Argentina, USA og den lille by New Denmark i den canadiske provins New Brunswick i form af brug af engelske henholdsvis spanske ord og ordstammer i ellers dansk tale. Data stammer fra Corpus of American Danish (CoAmDa), og undersøgelsen er baseret på et inventar på i alt 880.668 tokens (dvs. ord og transskriptioner af talesprogsfænomener som fx tøven). Undersøgelsen viser kvantitative forskelle mellem de tre datasæt: Data fra USA indeholder flest ikke-danske ord, data fra Argentina færrest, mens de canadiske data falder indimellem. Også i forhold til ordklasser er de tre datasæt forskellige: Talerne fra Argentina bruger fortrinsvis substantiver og diskursord fra spansk, hvorimod USA-talerne i langt højere grad bruger kodeskift fra alle ordklasser. Også på dette punkt falder dataene fra New Denmark midtimellem. Argentina-talerne ledsager langt oftere spanske kodeskift med metakommentarer, fx som vi siger, og de spanske kodeskift forekommer hyppigere i forbindelse med tøvemarkeringer end i de to andre datasæt. Artiklen konkluderer at disse forskelle i hvordan dansk er leksikalsk påvirket af det dominerende sprog i de tre sprogsamfund, kan relateres dels til interviewmetodiske forhold og dels til graden af typologisk slægtskab, men mere sandsynligt til de forskellige makrosociale forhold som dansk har eksisteret under.</p> Jan Heegård Petersen Karoline Kühl Gert Foget Hansen Copyright (c) 2020 Forfatteren/forfatterne og NyS har ophavsret til de artikler og anmeldelser der bringes i tidsskriftet. 2020-05-22 2020-05-22 58 10.7146/nys.v1i58.120484 ”Hvad betyder wallah?”: Sociolingvistisk forandring, sprog-i-brug og arabisk i dansk https://www.nys.dk/article/view/120485 <p>Børn i Danmark i dag møder sproglige ressourcer, som knyttes til forskellige måder at tale på; ’dansk’, ’arabisk’ eller den måde, man taler på med vennerne. Dermed er sproglig diversitet et (hverdags)faktum. Hvad det betyder for såvel udviklingen af dansk som for sprogbrugerne selv, er et væsentligt spørgsmål. I en social tilgang til sprog inddrages mere end ét semantisk niveau i betydningsanalysen. Aktiviteter, domæner og de forhandlinger, der foregår gennem og i forhold til sprog, er væsentlige for, hvad sproget kommer til at betyde. I denne artikel vil jeg bidrage til diskussionen af relationen mellem sociolingvistisk sprogforandring og børns situerede sproglige møder. Jeg undersøger sprogi- brug hos børn i en ret almindelig københavnsk skoleklasse med elever fra forskellige sociale, etniske og sproglige baggrunde fra 0. til 4. klasse. En dreng med dansk baggrund er den centrale deltager. Fokus er på den ideologiske og metapragmatiske forståelse af sproglige ressourcer, der associeres med ikke-dansk. Bidraget anvender et begrebsapparat fra den lingvistiske antropologi såsom registergørelse, indeksikalitet, det komplette sproglige faktum og forskelsskabende akser. Data inkluderer optagelser af hverdagsliv og mere eliciteret sprog-i-brug.</p> Martha Sif Karrebæk Copyright (c) 2020 Forfatteren/forfatterne og NyS har ophavsret til de artikler og anmeldelser der bringes i tidsskriftet. 2020-05-22 2020-05-22 58 10.7146/nys.v1i58.120485 Anmeldelse: Dansk Sproghistorie. Bind 3: Bøjning og bygning. Udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Hovedredaktør: Ebba Hjorth. Øvrige redaktører: Henrik Galberg Jacobsen, Bent Jørgensen, Birgitte Jacobsen, Merete Korvenius Jørgensen og Laurid https://www.nys.dk/article/view/120486 Steffen Höder Copyright (c) 2020 Forfatteren/forfatterne og NyS har ophavsret til de artikler og anmeldelser der bringes i tidsskriftet. 2020-05-22 2020-05-22 58 10.7146/nys.v1i58.120486 Kolofon og indholdsfortegnelse https://www.nys.dk/article/view/121116 - Redaktionen Copyright (c) 2020 Forfatteren/forfatterne og NyS har ophavsret til de artikler og anmeldelser der bringes i tidsskriftet. 2020-06-29 2020-06-29 58 10.7146/nys.v1i58.121116 Forord https://www.nys.dk/article/view/121075 - Redaktionen Copyright (c) 2020 Forfatteren/forfatterne og NyS har ophavsret til de artikler og anmeldelser der bringes i tidsskriftet. 2020-06-24 2020-06-24 58 10.7146/nys.v1i58.121075 English loanwords in Danish: Nice to have eller need to have? https://www.nys.dk/article/view/121117 Margrethe Heidemann Andersen Copyright (c) 2020 Forfatteren/forfatterne og NyS har ophavsret til de artikler og anmeldelser der bringes i tidsskriftet. 2020-06-29 2020-06-29 58 10.7146/nys.v1i58.121117 Danish under the influence of Spanish. In search of the spanish <em> se </em> in Argentine Danish https://www.nys.dk/article/view/121118 Anna Sofie Hartling Copyright (c) 2020 Forfatteren/forfatterne og NyS har ophavsret til de artikler og anmeldelser der bringes i tidsskriftet. 2020-06-29 2020-06-29 58 10.7146/nys.v1i58.121118 Code-switching in Heritage Danish varieties in North America and Argentina: Inventory, frequency and function https://www.nys.dk/article/view/121119 Jan Heegård Petersen Karoline Kühl Gert Foget Hansen Copyright (c) 2020 Forfatteren/forfatterne og NyS har ophavsret til de artikler og anmeldelser der bringes i tidsskriftet. 2020-06-29 2020-06-29 58 10.7146/nys.v1i58.121119 'What does wallah mean?' Sociolinguistic change, language-in-use, and Arabic in Danish https://www.nys.dk/article/view/121121 Martha Sif Karrebæk Copyright (c) 2020 Forfatteren/forfatterne og NyS har ophavsret til de artikler og anmeldelser der bringes i tidsskriftet. 2020-06-29 2020-06-29 58 10.7146/nys.v1i58.121121 Indkaldelse til NyS 60 om informationsstruktur https://www.nys.dk/article/view/121122 - Redaktionen Copyright (c) 2020 Forfatteren/forfatterne og NyS har ophavsret til de artikler og anmeldelser der bringes i tidsskriftet. 2020-06-29 2020-06-29 58 10.7146/nys.v1i58.121122