https://www.nys.dk/issue/feed NyS, Nydanske Sprogstudier 2021-01-25T04:20:04+01:00 Ida Elisabeth Mørch moerch@dsn.dk Open Journal Systems https://www.nys.dk/article/view/121116 Kolofon og indholdsfortegnelse 2021-01-25T04:19:08+01:00 - Redaktionen moerch@dsn.dk 2020-06-29T09:55:58+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.nys.dk/article/view/121075 Forord 2021-01-25T04:19:17+01:00 - Redaktionen moerch@dsn.dk 2020-06-24T08:31:27+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.nys.dk/article/view/120482 Engelske lån i dansk: Nice to have eller need to have? 2021-01-25T04:19:54+01:00 Margrethe Heidemann Andersen moerch@dsn.dk <p>Den engelske påvirkning af dansk er et emne der ofte debatteres i Danmark, men holdningerne til om den er en trussel eller ej, er delte. Mens mange medier og sprogbrugere opfatter engelskpåvirkningen som kraftig og potentielt truende, betragter mange sprogfolk påvirkningen som mindre kraftig og ikketruende. Tidligere undersøgelser af almensproget, defineret som det sprog man finder i landsdækkende aviser, har tidligere vist at mængden af engelske lån i løbende tekst er relativt beskeden, men andre tekstarter (fx ugeblade) kan være mere påvirkede end avissproget, ligesom især unges uformelle talesprog ofte nævnes som et område hvor man finder relativt mange engelske lån. I artiklen her undersøges det derfor hvor mange engelske lån der findes i en række ugeblade og i det sprog som unge anvender i realityprogrammet Ex on the Beach. Resultatet af undersøgelsen er at mængden af engelske lån også her er meget begrænset, men at forskellige faktorer kan få engelskpåvirkningen til at virke større end den reelt er. Ikke mindst det at engelske lån som regel ikke tilpasses dansk ortografi og fonologi, og at der findes relativt mange engelske lån i nogle bestemte pågående genrer, fx reklamer og annoncer, har betydning for den almindelige sprogbrugers opfattelse af hvor kraftig engelskpåvirkningen er.</p> 2020-05-22T09:44:33+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.nys.dk/article/view/120483 Dansk under påvirkning af spansk: Sporene af det spanske <em> se </em> i argentinadansk 2021-01-25T04:19:45+01:00 Anna Sofie Hartling moerch@dsn.dk <p>Dansk tales i dag af en lille minoritet af efterkommere af danske udvandrere i Argentina og har i mere end 150 år været i kontakt med det omgivende majoritetssprog spansk. Denne kontakt har udmøntet sig i alle typer af overførsel af sprogligt materiale fra spansk til dansk. Under en antagelse om at dels meget frekvente strukturer, dels intersystemisk ækvivalente strukturer i særlig grad indlånes og reanalyseres i modtagersproget, undersøger artiklen påvirkningen fra konstruktioner med den spanske se-partikel i argentinadansk. Artiklen har fokus på se-påvirkede konstruktioner som indeholder sig (mig, dig, os, jer), især hvor det er anvendt reciprokt, men undersøgelsen kan påvise at alle se’s funktioner i spansk er repræsenteret med sig i argentinadansk. I lyset af analysen af se-påvirkede sig-konstruktioner, som viser sig at være et felt med stor intra- og intertalervariation, diskuterer artiklen om argentinadansk kan anses for at være en ny selvstændig varietet af dansk.</p> 2020-05-22T09:47:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.nys.dk/article/view/120484 Kodeskift i de udvandrerdanske varieteter i Nordamerika og Argentina: Inventar, frekvens, funktion 2021-01-25T04:19:36+01:00 Jan Heegård Petersen moerch@dsn.dk Karoline Kühl moerch@dsn.dk Gert Foget Hansen moerch@dsn.dk <p>Denne artikel analyserer den leksikalske påvirkning af dansk talt af danske indvandrere og deres efterkommere i Argentina, USA og den lille by New Denmark i den canadiske provins New Brunswick i form af brug af engelske henholdsvis spanske ord og ordstammer i ellers dansk tale. Data stammer fra Corpus of American Danish (CoAmDa), og undersøgelsen er baseret på et inventar på i alt 880.668 tokens (dvs. ord og transskriptioner af talesprogsfænomener som fx tøven). Undersøgelsen viser kvantitative forskelle mellem de tre datasæt: Data fra USA indeholder flest ikke-danske ord, data fra Argentina færrest, mens de canadiske data falder indimellem. Også i forhold til ordklasser er de tre datasæt forskellige: Talerne fra Argentina bruger fortrinsvis substantiver og diskursord fra spansk, hvorimod USA-talerne i langt højere grad bruger kodeskift fra alle ordklasser. Også på dette punkt falder dataene fra New Denmark midtimellem. Argentina-talerne ledsager langt oftere spanske kodeskift med metakommentarer, fx som vi siger, og de spanske kodeskift forekommer hyppigere i forbindelse med tøvemarkeringer end i de to andre datasæt. Artiklen konkluderer at disse forskelle i hvordan dansk er leksikalsk påvirket af det dominerende sprog i de tre sprogsamfund, kan relateres dels til interviewmetodiske forhold og dels til graden af typologisk slægtskab, men mere sandsynligt til de forskellige makrosociale forhold som dansk har eksisteret under.</p> 2020-05-22T09:54:58+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.nys.dk/article/view/120485 ”Hvad betyder wallah?”: Sociolingvistisk forandring, sprog-i-brug og arabisk i dansk 2021-01-25T04:19:27+01:00 Martha Sif Karrebæk moerch@dsn.dk <p>Børn i Danmark i dag møder sproglige ressourcer, som knyttes til forskellige måder at tale på; ’dansk’, ’arabisk’ eller den måde, man taler på med vennerne. Dermed er sproglig diversitet et (hverdags)faktum. Hvad det betyder for såvel udviklingen af dansk som for sprogbrugerne selv, er et væsentligt spørgsmål. I en social tilgang til sprog inddrages mere end ét semantisk niveau i betydningsanalysen. Aktiviteter, domæner og de forhandlinger, der foregår gennem og i forhold til sprog, er væsentlige for, hvad sproget kommer til at betyde. I denne artikel vil jeg bidrage til diskussionen af relationen mellem sociolingvistisk sprogforandring og børns situerede sproglige møder. Jeg undersøger sprogi- brug hos børn i en ret almindelig københavnsk skoleklasse med elever fra forskellige sociale, etniske og sproglige baggrunde fra 0. til 4. klasse. En dreng med dansk baggrund er den centrale deltager. Fokus er på den ideologiske og metapragmatiske forståelse af sproglige ressourcer, der associeres med ikke-dansk. Bidraget anvender et begrebsapparat fra den lingvistiske antropologi såsom registergørelse, indeksikalitet, det komplette sproglige faktum og forskelsskabende akser. Data inkluderer optagelser af hverdagsliv og mere eliciteret sprog-i-brug.</p> 2020-05-22T09:57:50+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.nys.dk/article/view/120486 Anmeldelse: Dansk Sproghistorie. Bind 3: Bøjning og bygning. Udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Hovedredaktør: Ebba Hjorth. Øvrige redaktører: Henrik Galberg Jacobsen, Bent Jørgensen, Birgitte Jacobsen, Merete Korvenius Jørgensen og Laurid 2021-01-25T04:20:04+01:00 Steffen Höder moerch@dsn.dk 2020-05-22T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.nys.dk/article/view/121117 English loanwords in Danish: Nice to have eller need to have? 2021-01-25T04:18:58+01:00 Margrethe Heidemann Andersen moerch@dsn.dk 2020-06-29T10:03:28+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.nys.dk/article/view/121118 Danish under the influence of Spanish. In search of the spanish <em> se </em> in Argentine Danish 2021-01-25T04:18:49+01:00 Anna Sofie Hartling moerch@dsn.dk 2020-06-29T10:05:56+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.nys.dk/article/view/121119 Code-switching in Heritage Danish varieties in North America and Argentina: Inventory, frequency and function 2021-01-25T04:18:40+01:00 Jan Heegård Petersen moerch@dsn.dk Karoline Kühl moerch@dsn.dk Gert Foget Hansen moerch@dsn.dk 2020-06-29T10:09:23+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.nys.dk/article/view/121121 'What does wallah mean?' Sociolinguistic change, language-in-use, and Arabic in Danish 2021-01-25T04:18:31+01:00 Martha Sif Karrebæk moerch@dsn.dk 2020-06-29T10:11:12+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.nys.dk/article/view/121122 Indkaldelse til NyS 60 om informationsstruktur 2021-01-25T04:18:22+01:00 - Redaktionen moerch@dsn.dk 2020-06-29T10:16:42+02:00 ##submission.copyrightStatement##