Pragmatik i ordbogen: Hvordan kan fokusadverbiet <em>godt</em> beskrives i en dansk-tysk ordbog?

Nøgleord: fokusadverbier, polaritetsfokus, kollokationer, parallelle korpora.

Resumé

Eksisterende mono- og bilingvale ordbøger giver ikke nogen tilfredsstillende beskrivelse af fokusadverbiet godt på trods af, at der findes grundige analyser af dette adverbium. Enten optræder adverbiet ikke med en selvstændig leksikalsk indgang, men kun i eksempler for de verber, det kan forekomme sammen med, eller også har det et selvstændigt opslag, men adverbiets kernebetydning bliver ikke helt klar. Og det er svært at beskrive godt: det har en pragmatisk betydning, det opfører sig mest af alt som en kollokation og det lader til at mangle ækvivalenter i målsprog som engelsk og tysk. Artiklen giver et forslag til en leksikalsk beskrivelse af godt i en bilingval ordbog (dansk-tysk) på baggrund af en semantisk og syntaktisk analyse, der udvider de eksisterende analyser af godt, og på baggrund af en undersøgelse af, hvordan godt oversættes i parallelle danske og tyske tekster.

Forfatterbiografi

Bjarne Ørsnes, Copenhagen Business School
Lektor, Dep. of Management, Society and Communication

Referencer

Christensen, T.K. 2012. Epistemiske sætningsadverbier i dansk talesprog. Ny Forskning i Grammatik 19. 5-28.

Cop, M. 1988. The Function of Collocations in Dictionaries. T. Magay & J. Zigány (red.), Pro-ceedings of the 3rd EURALEX International Congress, Akadémiai Kiadó: Budapest, Hunga-ry. 35-46.

Den Danske Ordbog. 2004. Bind 2. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Gyl-dendal.

Dansk-Tysk Ordbog. 2007. Gyldendal.

Forfatter, (2012). <…>

Hansen, E. 2000. Anteponeret adverbial. J. Nørgård-Sørensen, P. Durst-Andersen, L. Jansen, B. Lihn Jensen & J. Pedersen (red.). Ny Forskning i Grammatik 7. 73-86.

Hansen, E. 1970. Sætningsskema og verbalskema. NyS – Nydanske studier & Almen Kommu-nikationsteori 2. Grammatik, Pragmatik og Tekstbeskrivelse, Akademisk Forlag. 116-142.

Hansen, E. & Heltoft, L. 2011. Grammatik over det danske sprog, bind 1-3. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Höhle, T. N. 1992. Über Verum-Fokus im Deutschen. Jacobs, J. (red.), Informationsstruktur und Grammatik, Linguistische Berichte 4, Westdeutscher Verlag. 112-142. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-663-12176-3_5

Jensen, E. S. 2000. Sætningsadverbialer og topologi med udgangspunkt i de konnektive adver-bialer. J. Nørgård-Sørensen, P. Durst-Andersen, L. Jansen, B. Lihn Jensen & J. Pedersen (red.), Ny Forskning i Grammatik 7. 141-154.

Jensen, E. S. 2009. Context-sensitive changes: the development of the affirmative marker godt ‘good’ and vel ‘well’ in Danish. M.-B.M. Hansen & J. Visconti (red.), Current Trends in Diachronic Semantics and Pragmatics. Amsterdam: Elsevier. 63-79.

Koehn, P. 2005. Europarl: A Parallel Corpus for Statistical Machine Translation, Proceedings of The Tenth Machine Translation Sumit, Phuket, Thailand.

Lenker, U. 2007. Soþlice, forsoothe, truly – communicative principles and invited inferences in the history of truth-intensifying adverbs in English. S. Fitzmaurice & I. Taivitsainen (red.), Methods in Historical Pragmatics. Berlin: de Gruyter. 81–106.

Romero, M. & C.H. Han. 2004. On Negative Yes/No Questions. Linguistics and Philosophy 27 (5). 609-658. DOI:https://doi.org/10.1023/B:LING.0000033850.15705.94

Rooth, M. 1992. A theory of focus interpretation. Natural Language Semantics 1 (3). 75 -116. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02342617

Sudhoff, S. 2012. Negation der Negation – Verumfokus und die niederländische Polaritätspar-tikel wel. Linguistische Berichte 18. 105-136.

Tiedemann, J. 2012. Parallel Data, Tools and Interfaces in OPUS. Proceedings of the 8th In-ternational Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'2012). Istanbul, Tyrkiet.

Vinterberg, H. & C.A. Bodelsen. 1998. Dansk-Engelsk Ordbog. Ved V.H. Pedersen. Gylden-dal.

Publiceret
2018-11-20
Citation/Eksport
Ørsnes, B. (2018). Pragmatik i ordbogen: Hvordan kan fokusadverbiet <em>godt</em&gt; beskrives i en dansk-tysk ordbog?. NyS, Nydanske Sprogstudier, (55), 96-124. https://doi.org/10.7146/nys.v1i55.104884
Sektion
Artikler