Danskerne og det engelske sprog – dengang og nu

Forfattere

  • Jacob Thøgersen
  • Bent Preisler

DOI:

https://doi.org/10.7146/nys.v1i64.141688

Nøgleord:

engelsk i Danmark, sprogholdninger, sprogkontakt, globalisering

Resumé

I denne artikel undersøger vi hvordan danskeres selvoplevede kompetencer i, kontakt med og holdninger til det engelske sprog har ændret sig fra tiden omkring årtusindskiftet til i dag. Metoden er to spørgeskemasurveys med repræsentativ respondentudvælgelse i henholdsvis 1995–1996 og 2022. Surveyet, der blev gennemført i 1995–1996, er det som lå til grund for Preislers undersøgelse Danskerne og det engelske sprog (1999). Surveyet i 2022 blev gennemført inden for forskningsprojektet English and Globalisation in Denmark (Enida) og var (stort set) en gentagelse af Preislers undersøgelse. I begge surveys er respondenterne stillet de samme spørgsmål for at holde så mange ting som muligt konstante og sikre sammenligningsgrundlaget. Resultaterne viser at 1) yngre generationer rapporterer at de har højere kompetencer end ældre; og at en persons oplevelse af egne kompetencer er relativt stabil livet igennem. Med andre ord er danskernes engelskkompetencer blevet højere i takt med at de generationer der kan mindre engelsk, forsvinder og nye, engelskstærkere, generationer kommer til. 2) kontakten med engelsk er generelt øget, også i den enkeltes levetid, og det er især den ’produktive’ kontakt (tale og skrive) der er øget, mere end den ’receptive’ (høre og se). 3) danskeres holdninger til engelsk er blevet mere yderliggående, både i positiv og (især) i negativ retning. Ud over at fremlægge resultater overvejer vi de samfundshistoriske forhold som har forårsaget forandringerne, og vi diskuterer om det overhovedet er muligt at undersøge holdninger to gange med det samme spørgeskema.

Referencer

Bianchetti, S. 2020. English in Denmark: Friend or Foe? Use of English, domain loss and perceived bilingualism in an EFL country. Journal of Language Works - Sprogvidenskabeligt Studentertidsskrift 5(2). 69–87. https://tidsskrift.dk/lwo/article/view/123468 (tilgået 2. november 2022).

Council of Europe. 2001. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching and assessment. Cambridge: Cambridge University Press.

Davidsen-Nielsen, N, E. Hansen & P. Jarvad (red.). 1999. Engelsk eller ikke engelsk – that is the question. København: Gyldendal.

Europa-Parlamentet. 2022. Fri bevægelighed for arbejdstagere. https://www.europarl.europa.eu/factsheets/da/sheet/41/arbejdskraftens-frie-bev%C3%A6gelighed (tilgået 2. november 2022).

Frederiksen, M., P. Gundelach & R.S. Nielsen. 2017. Survey. Design, stikprøve, spørgeskema, analyse. København: Hans Reitzels forlag.

Gottlieb, H. 2020. Echoes of English: Anglicisms in minor speech communities – with special focus on Danish and Afrikaans. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Haberland, H. et al. 1991. Tak for mad. J. Normann Jørgensen (red.), Det danske sprogs status år 2001 – er dansk et truet sprog?, 111–138. København: Danmarks Lærerhøjskole.

Haberland, H., D. Lønsmann & B. Preisler (red). 2013. Language alternation, language choice and language encounter in the international tertiary education. Dordrecht: Springer.

Hansen, E. & J. Lund. 1994. Kulturens gesandter. Fremmedordene i dansk. København Munksgaard.

Hansen, E.J. & B.H. Andersen. 2009. Et sociologisk værktøj. København: Hans Reitzels forlag.

Hazel, S. & D. Lønsmann. 2022. Norms, accountability and socialisation in a refugee language classroom. J. Mortensen & K. Kraft (red.), Norms and the study of language in social life, 43–67. Berlin: De Gruyter Mouton.

Heidemann Andersen, M. 2002. Engelsk i dansk: Sprogholdninger i Danmark. Helt vildt sjovt eller wannabeagtigt og ejendomsmæglerkækt (Dansk Sprognævns skrifter 33). København: Dansk Sprognævn.

Heidemann Andersen, M. 2018. Moderne importord i danske aviser. M. Heidemann Andersen & P. Jarvad (red.), Yes, det er coolt. Moderne importord i dansk (Dansk Sprognævns konferenceserie 6), 33–61. Bogense: Dansk Sprognævn.

Heidemann Andersen, M. 2020. Engelske lån i dansk: Nice to have eller need to have?. NyS – Nydanske Sprogstudier 58. 9–37. https://doi.org/10.7146/nys.v1i58.120482

Heidemann Andersen, M. & P. Jarvad (red.). 2018. Yes, det er coolt. Moderne importord i dansk (Dansk Sprognævns konferenceserie 6). Bogense: Dansk Sprognævn. Heidemann Andersen, M. & L. Sandst. 2022. Hverdagens engelsk. NyS – Nydanske Sprogstudier 62. 76–101.

Henriksen, B., A. Holmen & J. Kling. 2018. English medium instruction in multilingual and multicultural universities: Academics’ voices from the Northern European context. London: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780429456077.

Houtkoop-Steenstra, H. 2000. Interaction and the standardized survey interview. Cambridge university press.

Hultgren, A.K., F. Gregersen & J. Thøgersen (red.). 2014. English in Nordic universities: Ideologies and practices (Studies in World Language Problems 5). Amsterdam: John Benjamins.

Jarvad, P. 1995. Nye ord – Hvordan og hvorfor?. København: Gyldendal.

Jarvad, P. 2001. Det danske sprogs status i 1990’erne – med særligt henblik på domænetab (Dansk Sprognævns skrifter 32). København: Dansk Sprognævn.

Jauert, P. 2013. Lokal- og regionalt tv (Danmark). G. Agger, N. Nørgaard Kristensen, P. Jauert & K. Schrøder (red.), Medie- og kommunikationsleksikon. https://medieogkommunikationsleksikon.dk/lokal-og-regionalt-tv (tilgået 2. november 2022).

Johnson, K. 2018. An introduction to foreign language learning and teaching. Oxford: Routledge.

Kraft, K. 2020. Transience and Tunnel Esperanto: A study of multilingualism, work and relationship-building on a tunnel mining project. International Journal of the Sociology of Language 264. 163–186.

Kristiansen, T. (red.). 2006. Nordiske sprogholdninger. En masketest (Moderne importord i språka i Norden bind V). Oslo: Novus.

Kristiansen, T. & H. Sandøy. 2010. Introduction. The linguistic consequences of globalization: the Nordic laboratory. International Journal of the Sociology of Language 204. 1–7. DOI: https://doi.org/10.1515/ijsl.2010.027

Kristiansen T. & L.S. Vikør (red.). 2006. Nordiske språkhaldningar. Ei meiningsmåling (Moderne importord i språka i Norden bind V). Oslo: Novus.

Kulturministeriet. 2003. Sprog på spil - Et udspil til en dansk sprogpolitik. https://kum.dk/fileadmin/_kum/5_Publikationer/2003/Sprog_paa_spil.pdf. (tilgået 2. november 2022).

Kulturministeriet. 2008. Sprog til tiden - rapport fra sprogudvalget. https://kum.dk/fileadmin/_kum/5_Publikationer/2008/sprog_til_tiden_netpub.pdf. (tilgået 2. november 2022).

Ljung, M. 1985. Lam anka – ett måste? En undersökning av engelskan i svenskan, dess mottagande och spridning (EIS rapport no. 8). Stockholm: Stockholm Universitet.

Lønsmann, D. 2011. English as a corporate language: Language choice and language ideologies in an international company in Denmark. Ph.d.-afhandling. Roskilde Universitet.

Lønsmann, D. 2017. Embrace it or resist it? Employees’ reception of corporate language policies. International Journal of Cross Cultural Management 17(1). 101–123. DOI: https://doi.org/10.1177/1470595817694658.

Lønsmann, D. 2020. Language, employability and positioning in a Danish integration programme. International Journal of the Sociology of Language 264. 49–71.

Lønsmann, D. & J. Mortensen. 2018. Language policy and social change: A critical examination of the implementation of an English-only language policy in a Danish company. Language in Society 47(3). 435–456. DOI: https://doi.org/10.1017/S0047404518000398.

Lønsmann, D. & J. Mortensen. 2021. Introduction: Language and inclusion in an international study programme in Denmark. J. Mortensen & D. Lønsmann (red.), The sociolinguistic complexity of international higher education in Denmark: Student perspectives on language ideologies and social inclusion (Københavnerstudier i Tosprogethed. Studier i Parallelsproglighed C11.). 1–26. København: Københavns Universitets Humanistiske Fakultet.

Lønsmann, D., J. Mortensen & J. Thøgersen. 2022. Er engelsk stadig et fremmedsprog i Danmark? Et spørgsmål om kollektiv sproglig identitet. NyS – Nydanske Sprogstudier 61. 126–179.

Mordal, T.L. 2000 [1989]. Som man spør får man svar. Stavanger: Universitetsforlaget.

Mortensen, J. 2014. Language policy from below: Language choice in student project groups in a multilingual university setting. Journal of Multilingual and Multicultural Development 35(4). 425–442. DOI: https://doi.org/10.1080/01434632.2013.874438.

Mortensen, J. & H. Haberland. 2010. Sprogvalg på danske universiteter i historisk perspektiv. Sprogforum 49–50. 155–161.

Mortensen, J. & H. Haberland. 2012. English — the new Latin of academia? Danish universities as a case. International Journal of the Sociology of Language 216. 175–197. DOI: https://doi.org/10.1515/ijsl-2012-0045.

Nordahl Svendsen, E. 2013. Satellit-tv i Danmark. G. Agger, N. Nørgaard Kristensen, P. Jauert & K. Schrøder (red.), Medie- og kommunikationsleksikon. https://medieogkommunikationsleksikon.dk/satellit-tv-til-danmark/ (tilgået 2. november 2022).

Nordahl Svendsen, E. 2019. Medieaftaler – Mediepolitiske aftaler, G. Agger, N. Nørgaard Kristensen, P. Jauert & K. Schrøder (red.), Medie- og kommunikationsleksikon. https://medieogkommunikationsleksikon.dk/medieaftaler-mediepolitiske-aftaler/ (tilgået 2. november 2022).

Poulsen, I. 2013. Statsradiofonien, Danmarks Radio og DR. G. Agger, N. Nørgaard Kristensen, P. Jauert & K. Schrøder (red.), Medie- og kommunikationsleksikon, https://medieogkommunikationsleksikon.dk/statsradiofonien-danmarks-radio-og-dr/ (tilgået 2. november 2022).

Preisler, B. 1999. Danskerne og det engelske sprog. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Preisler, B. 2003. English in Danish and the Danes’ English. International Journal of the Sociology of Language 159. 109–126.

Preisler, B. 2005. Deconstructing ‘the domain of science’ as a sociolinguistic entity in EFL societies: The relationship between English and Danish in higher education and research. B. Preisler et al. (red.), The consequences of mobility: linguistic and sociocultural contact zones, 238–48. Department of Language and Culture: Roskilde University.

Preisler, B. 2009. Complementary languages: The national language and English as working languages in European universities. P. Harder (red.), Angles on the English-speaking world, 10–28. København: Museum Tusculanum.

Preisler, B, I. Klitgaard & A. Fabricius (red.). 2011. Language and learning in the international university: From English uniformity to diversity and hybridity. Clevedon: Multilingual Matters.

Siegel, S. 1956. Nonparametric statistics for the behavioral sciences. New York: McGraw-Hill.

Stax, H-P. 2005. Når tekst kommer på tale. Studier af interaktion, tekst og opgaveforståelse i spørgeskemabaserede interview Ph.d.-afhandling. Syddansk Universitet.

Suchman, L. & B. Jordan. 1990. Interactional troubles in face-to-face survey interviews. Journal of the American Statistical Association. 85(409). 232–241.

Svendsen, E. 2015. Højskole for folket. Danmarks Radio som forvalter af demokratisk oplysningsideologi i årene 1925-1965. E. Granly Jensen, J. Kreutzfeldt, M. Michelsen & E. Svendsen (red.), Radioverdner. Auditiv kultur, historie og arkiver, 21–41, Aarhus Universitetsforlag.

Sørensen, K. 1973. Engelske lån i dansk (Dansk Sprognævns skrifter 8). Aarhus: Dansk Sprognævn.

Thøgersen, J. 2007. Det er meget godt som det er... er det ikke? En undersøgelse af danskernes holdninger til engelsk (Moderne importord i språka i Norden bind X). Oslo: Novus.

Thøgersen, J. under forberedelse. Danskeres kontakt til engelsk i Danmark. Ændrede samfundsvilkår og ændrede brugsmønstre.

Thøgersen, J. & B. Preisler. under forberedelse. Hvad betyder Engelsk i Danmark? Holdninger til engelsk i Danmark og partipolitisk tilhørsforhold.

Undervisningsministeriet. 1960. Undervisningsvejledning for folkeskolen. Betænkning (Betænkning nr. 253). https://digitalelaereplaner.dk/l%C3%A6replan/danmark/engelsk/1960 (tilgået 7. november 2022).

Downloads

Publiceret

2023-12-11

Citation/Eksport

Thøgersen, J., & Preisler, B. (2023). Danskerne og det engelske sprog – dengang og nu. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(64), 8–50. https://doi.org/10.7146/nys.v1i64.141688

Nummer

Sektion

Artikler