Findes der en særlig jysk sprogidentitet?

Forfattere

  • Inger Schoonderbeek Hansen

DOI:

https://doi.org/10.7146/nys.v1i61.132240

Nøgleord:

sprogideologier, rigsdansk, jysk, perceptuel dialektologi

Resumé

.

Referencer

Blommaert, J. 2009. Discourse. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CB09780511610295.005.

Blommaert, J. 2010. The sociolinguistics of globalization. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/12048/10.1017/CBO9780511845307.

Brink, L. & J. Lund. 1975. Dansk Rigsmål. Lydudviklingen siden 1840 med særligt henblik på sociolekterne i København. Bd. 2. København: Gyldendal.

Brink, L. & Lund, J. 2018. Yngre nydansk. Ebba Hjorth (red.), Dansk Sproghistorie 2, 197–228. København & Aarhus: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab & Aarhus Universitetsforlag.

Christensen, R.H.B. 2019. Ordinal – Regression models for ordinal data. https://CRAN.R-project.org/package=ordinal. Coupland, N. 2009. Dialects, standards and social change. M. Maegaard, F. Gre-gersen, P. Quist, J.N. Jørgensen (red.), Language attitudes, standardization and language change – perspectives on themes raised by Tore Kristiansen on the occasion of his 60th birthday, 27–49. Oslo: Novus Forlag.

DS = Danmarks Statistik. u.å. https://www.dst.dk/da/ (tilgået 10. november 2021).

Ejsing, J. 1994. Sö’en håj· vi æ mø’t i Salling. Silkeborg: Eget forlag.

Ejskjær, I. 1954. Brøndum-målet. Lydsystemet i en sallingdialekt. (Udvalg for Folke-maals Publikationer. Serie A. Nr. 10.) København: J.H. Schultz Forlag.

GDPR = General Data Protection Regulation eller persondataforordningen. Jf. https://medarbejdere.au.dk/informationssikkerhed/databeskyttelse (tilgået 15. marts 2022).

Giraudoux, P. 2018. pgirmess: Spatial Analysis and Data Mining for Field Ecologists. https://cran.r-project.org/package=pgirmess.

Grondelaers, S. & T. Kristiansen. 2013. On the need to access deep evaluations when searching for the motor of standard language change. T. Kristiansen & S. Grondelaers (red.), Language (De)standardisation in Late Modern Europe: Expe-rimental Studies, 9–52. Oslo: Novus Press.

Hansen, I.S. 2020. Jow, de taler stadig dialekt i Salling! – sallingbomål i Jebjerg 1995-2020. Ord & Sag 40. 55–60. https://jysk.au.dk/fileadmin/www.jysk.au.dk/publikationer/centrets_publikationer/ord___sag_26_-/ordsag40.pdf (tilgået 10. november 2021).

Hansen, I.S. & Y. Goldshtein. 2021a. Popular geopolitics and the conceptualization of linguistic norm centres. Journal of Postcolonial Linguistics 5. 204–225. https://iacpl.net/jopol/issues/journal-of-postcolonial-linguistics-52021/ (tilgået 10. november 2021).

Hansen, I.S. & Y. Goldshtein. 2021b. Er København (virkelig) eneste sproglige normcenter? Y. Goldshtein, I.S. Hansen & T.T. Hougaard (red.), 18. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. 189–210. https://projekter.au.dk/fileadmin/projekter/Muds.dk/rapporter/Muds18_2_.pdf (tilgået 10. november 2021).

Jefferson, G. 2004. Glossary of transcript symbols with an introduction. G.H. Lerner (red.), Conversation analysis: studies from the first generation, 13–31. Amsterdam: John Benjamins. DOI: https://doi.org/10.1075/pbns.125.02jef.

Jenkins, R. 2014. Social identity. London: Taylor & Francis Group.

Johnstone, B. 2010. Introduction: Language and space: 1. Language and geographical space. P. Auer & J.E. Schmidt (red.), Language and space. An international handbook of linguistic variation. Theories and methods, 1–18. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & co. DOI: https://doi.org/12048/10.1515/9783110261332.

Jørgensen, M.W. & L. Philips. 1999. Diskursanalyse som teori og metode. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.

Kristiansen, T. 1991. Sprogholdninger hos folkeskolelærere, unge mennesker og personalechefer på Næstvedegnen. Danske folkemål 33. 51–62.

Kristiansen, Tore. 1992. Har regionalsprog en fremtid i Danmark? Danske folkemål 34. 203–247.

Kristiansen, T. 1997. Sprogbrug og sprogholdninger. Kommentarer og sammenligninger i anledning af Moderne Sjællandsk. Danske folkemål 39. 3–30.

Kristiansen, T. 2009a. The macro-level social meanings of late-modern Danish accents. Acta Linguistica Hafniensia 41.1. 167–192. DOI: https://doi.org/12048/10.1080/03740460903364219.

Kristiansen, T. 2009b. Rigsdansk. H. Hovmark, I.S. Sletten & A. Gudiksen (red.), I mund og bog: 25 artikler om sprog tilegnet Inge Lise Pedersen på 70-årsdagen d. 5. juni 2009, 179–191. København: Museum Tusculanum.

Kristiansen, T. 2017. Kvantitative studier i køn-og-aksang-ideologi hos unge danskere. Danske talesprog 17. 167–196. Kristiansen, T. 2020. Sprogets væsen og det gode sprogsamfund – som jeg har set det. Danske talesprog 20. 7–32. Kristiansen, T. & M. Monka. 2006. Danmark. T. (red.), Nordiske sprogholdninger: En masketest. (Moderne importord i språka i Norden V), 83–97. Oslo: Novus Forlag.

Kristiansen, T. & M. Monka. 2007. Sprogholdninger blandt unge i Odder. T. Arboe (red.), Nordisk dialektologi og sociolingvistik. (Foredrag på 8. Nordiske Dialektologkonference. Århus 15.-18. august 2006.), 227–237. Århus: Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, Aarhus Universitet. https://auinstallation29.cs.au.dk/fileadmin/www.jysk.au.dk/publikationer/centrets_publikationer/dialektologi.pdf (tilgået 10. november 2021).

Kristiansen, T., Clausen, T.B. & Havgaard, M. 2002. Sprogholdninger hos unge i Nakskov. Danske talesprog 3. 17–70.

Kvale, S. 2007. Doing interviews. London: Saga Publications Ltd.

Laclau, E. & C. Mouffe. 1985/2001. Hegemony and socialist strategy. Towards a radical democratic politics. London: Verso.

Ladegaard, H.J. 1999. Dansk rigsmål i et socialpsykologisk perspektiv: en diskussion og empirisk analyse af rigsmålsbegrebet. RASK 11. 3–43.

Maegaard, M. 2007. Udtalevariation og -forandring i københavnsk: En etnografisk undersøgelse af sprogbrug, sociale kategorier og social praksis blandt unge på en københavnsk folkeskole. Danske talesprog 8. København: Hans Reitzels Forlag.

Maegaard, M. & P. Quist. 2020. Perception, recognition, and indexicality. Experimental investigations of variation in Northern Jutland, Southern Jutland, and in Bornholm. M. Maegaard, M. Monka, K.K. Mortensen & A.C. Stæhr (red.), Standardization as sociolinguistic change. A transversal stu-dy of three traditional dialect areas, 145–168. New York: Routledge. DOI: https://doi.org/12048/10.4324/9780429467486.

Maegaard, M., P. Quist & N. Pharao. 2020. Genkendelse, sprogholdninger og standardisering: Nye fund i Bylderup, Hirtshals og Nexø. Danske talesprog 20. 143–174.

Matrikelkort. u.å. https://kort.matrikel.dk/spatialmap (tilgået 10. november 2021).

Mattfolk, L. 2011. Finlandssvenska åsikter om och attityder till modern språkpåverkan. Nordica Helsingiensia 26. Helsingsfors: Finska, finskugriska och nordiska institutionen. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/28223 (tilgået 20. marts 2022).

Mattfolk, L. & J.-O. Östman. 2004. Attitudes, opinions and the implicit. PIC Bulletin 7. 74–77.

Milroy, J. & L. Milroy. 1985/1999. Authority in language. Investigating Standard English. London: Routledge.

Monka, M. 2013. Sted og sprogforandring: En undersøgelse af sprogforandring i virkelig tid hos mobile og bofaste informanter fra Vinderup, Odder og Tinglev. Danske talesprog 13.

Mortensen, K.K. 2019. At tale lokalt normalt i Hirtshals. Sprogideologier blandt tre generationer i Nordjylland. Danske talesprog 19. 182–214.

Niedzielski, N. & D.R. Preston. 2010. Folk linguistics. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110803389.

Pedersen, I.L. 1996. Regionalism and linguistic change. Sociolinguistica 10. 75–89. DOI: https://doi.org/12048/10.1515/9783110245158.75.

Pedersen, I.L. 2003. Traditional dialects of Danish and the dedialectalization 1900-2000. International Journal of the Sociology of Language 159. 9–28. DOI: https://doi.org/12048/10.1515/ijsl.2003.012.

Petersen, J.H., H. Juul, N. Pharao & M. Maegaard. 2021. Udtalt. En introduktion til dansk fonetik. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Pharao, N. 2009. The devil in the detail: Examining some phonetic details in the guises of speaker evaluation experiments in Næstved. M. Maegaard, F. Gregersen, P. Quist & J. N. Jørgensen (red.), Language attitudes, standardization and language change – perspectives on themes raised by Tore Kristiansen on the occasion of his 60th birthday, 163–180. Oslo: Novus forlag.

Preston, D.R. 1999. Introduction. D.R. Preston (red.). Handbook of perceptual cialectology, xxiii–xl. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. DOI: https://doi.org/10.1075/z.hpd1.05pre.

Preston, D.R. 2018. Perceptual dialectology. C. Boberg, J. Nerbonne & D. Watt (red.), The handbook of dialectology, 177–203. Oxford: John Wiley & Sons. DOI: https://doi.org/10.1002/9781118827628.

Quist, P. 2005. Stilistiske praksisser i storbyens heterogene skole. En etnografisk og sociolingvistisk undersøgelse af sproglig variation. København: Museum Tusculanum.

R Core Team. 2020. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. Wien, Østrig.

Samtalegrammatik = https://samtalegrammatik.dk/start-her/udskriftssystem (tilgået 23.03.2022).

schwa.dk = https://schwa.dk/, Ruben Schachtenhaufens portal med bl.a. lydskriftværktøjer.

Schoonderbeek, I. 1995. “Jow, vi taler stadig dialekt!” – om sprogbrug og sprogholdninger i Salling. Ord & Sag 15. 16–21. https://jysk.au.dk/fileadmin/www.jysk.au.dk/publikationer/centrets_publikationer/ord____sag_1_-_25/ordsag15.pdf (tilgået 10. november 2021).

Silverstein, M. 2003. Indexical order and the dialectics of sociolinguistic life. Language & Communication 23. 193–229. DOI: https://doi.org/10.1016/S0271-5309(03)00013-2.

Skautrup, P. 1968. Det danske sprogs historie. Bind 4. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag.

Syv, P. 1685. Den Danske Sprog-Kunst eller Grammatica. H. Bertelsen (red.), Danske Grammatikere fra Midten af det syttende til Midten af det attende Aarhundrede. Bind 3, 149–250. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. 1919.

Svenstrup, C.H & J. Thøgersen. 2009. On the discursive construction of ”rigsdansk”, ”jysk”, ”københavnsk” and other varieties among adolescents in western Jutland. M. Maegaard, F. Gregersen, P. Quist & J.N. Jørgensen (red.), Language attitudes, standardization and language change – perspectives on themes raised by Tore Kristiansen on the occasion of his 60th birthday, 181–210. Oslo: Novus forlag.

Thøgersen, J. & N. Pharao. 2020. Holdningers og mediers rolle i (de)standardisering. Danske talesprog 20. 103–121.

Togeby, O. 2015. Sprog og identitet. Scandinavian Studies in Language 6(3). 26–61. DOI: https://doi.org/10.7146/sss.v6i3.20646.

Downloads

Publiceret

2022-06-30

Citation/Eksport

Schoonderbeek Hansen, I. (2022). Findes der en særlig jysk sprogidentitet?. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(61), 73–125. https://doi.org/10.7146/nys.v1i61.132240