‘Eow’, ‘lak’, ‘yani’ og ‘dig’ — fire nyere interjektionaler som viser holdninger om vidensforhold

Forfattere

  • Ditte Zachariassen
  • Tine Lykkegaard Nielsen

DOI:

https://doi.org/10.7146/nys.v1i60.129370

Nøgleord:

interjektionaler, epistemicitet, multietnolekt, urban dialekter, Interaktionel Lingvistik

Referencer

Barth-Weingarten, D. 2016. Intonation units revisited – Cesuras talk-in-interaction.Amsterdam: John Benjamins. DOI: 10.1075/slsi.29.

Berliner, F. 1991. Drømmestedet. Oslo: Aschehoug.

Brøcker, K.K., M.G.T. Hamann, M. Jørgensen, S.B. Lange, N.H. Mikkelsen & J. Steensig. 2012. Samtalesprogets grammatik. Fire fænomener og nogle metodiske overvejelser. NyS, Nydanske Sprogstudier 42. 10–40. DOI: 10.7146/nys.v42i42.13672.

Cadin, T.C. & A. Sufi. 2021. Gadedansk ordbogen: 10 års gadesprog. København: Grønningen.

Christensen, M.V. 2012. 8220, 8210 Sproglig variation blandt unge i multietniske om-råder i Aarhus. Ph.d.-afhandling. Aarhus Universitet.

Couper-Kuhlen, E. & M. Selting. 2018. Interactional Linguistics: Studying language in social interaction. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/9781139507318.

Diderichsen, P. 1946. Elementær dansk grammatik. København: Gyldendal.

DDO (Den Danske Ordbog). u. å. https://ordnet.dk/ddo (tilgået september 2021).

Drew, P. 2018. Epistemics in social interaction. Discourse Studies20(1). 163–187. DOI: 10.1177/1461445617734347.

Erman, B. 2001. Pragmatic markers revisited with a focus on you know in adult and adolescent talk. Journal of pragmatics 33(9). 1337–1359. DOI: 10.1016/S0378-2166(00)00066-7

Hansen, E. & L. Heltoft. 2011. Grammatik over det danske sprog 1–3. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Hassan, Y. 2013. YAHYA HASSAN. København: Gyldendal.

Heinemann, T. 2009. Two answers to inapposite inquiries. J. Sidnell (red.), Conversa-tion analysis: Comparative perspectives, 159–186. Cambridge: Cambridge Uni-versity Press. DOI: 10.1017/CBO9780511635670.007.

Heegård, J. 2012. Funktionel udistinkthed: Danske verbers og adjektivers te- og ede-en-delser. Danske Talesprog12. 34–61.

Heritage, J. 2012. Epistemics in action: Action formation and territories of knowledge. Research on Language & Social Interaction 45(1). 1–29. DOI: 10.1080/08351813.2012.646684.

Heritage, J. 1984. A change-of-state token and aspects of its sequential placement. J. M. Atkinson & J.

Heritage (red.), Structures of social action: Studies in Con-versation Analysis, 299–345. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511665868.020.

Hoey, E.M. 2013. Do sighs matter? Interactional perspectives on sighing. Proceedings of the annual meeting of the Berkeley Linguistics Society 39(1). 61–74. DOI: 10.3765/bls.v39i1.3870.

Hoey, E.M. & K. Kendrick. 2017. Conversation Analysis. A.M.B. De Groot & P. Hagoort (red.), Research methods in psycholinguistics and the neurobiology of lan-guage: A practical guide, 51–173. Oxford: Wiley.

Hutchby, I. & R. Woofit. 2008. Conversation Analysis. Cambridge: Polity.

Immigrants in Denmark be like. 2018. Facebookgruppe. www.facebook.com/immi-grantsindk/ (tilgået september 2021).

Jefferson, G. 2004. Glossary of transcript symbols with an introduction. G.H. Lerner (red.), Conversation analysis: studies from the first generation, 13–31. Amsterdam: John Benjamins. DOI: 10.1075/pbns.125.02jef.

Jørgensen, M. 2015. ”Hvad” i dansk talesprog. Skrifter om Samtalegrammatik 2(6). 1–18.

Kern, F. & M. Selting (red.). 2011. Ethnic styles of speaking in European metropolitan cities. Amsterdam: John Benjamins. DOI: 10.1075/silv.8.

Kino.dk. 2020. Gigis forklarer 21 slangord du skal kende inden du ser Blokhavn. Video-inter-view. www.kino.dk/kinotv/2020/07/gigis-forklarer-21-slangord-du-skal-kende -inden-blokhavn (tilgået september 2021).

KorpusDK. u.å. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. https://ordnet.dk/korpusdk (tilgået september 2021).

Lughatuna– classical Arabic dictionary and dialect dictionary. 2015. http://livingarabic.com/dictionaries. (tilgået september 2021).

MacWhinney, B. 2010. The CHILDES Project: Tools for analyzing talk. Mahwah: Law-rence Erlbaum Associates. https://dali.talkbank.org/clan/ (tilgået september 2021).

Madsen, L.M., M.S. Karrebæk & J.S. Møller (red.). 2016. Everyday languaging: Col-laborative research on the language use of children and youth. Berlin: De Gruyter Mouton. DOI: 10.1515/9781614514800.

Maegaard, M. 2010. Linguistic practice and stereotypes among Copenhagen ado-lescents. P. Quist & B.A. Svendsen (red.), Multilingual urban scandinavia: New linguistic practices, 189–206. Clevedon: Multilingual Matters. DOI: 10.21832/9781847693143.

McCarus, E.M. 2009. Kurdish. G. Windfuhr (red.) The Iranian languages, 587–633. DOI: 10.4324/9780203641736.

Mikkelsen, N. & D. Zachariassen. 2021. ‘Ikkå’ – syntaks, prosodi og interaktionelle funktioner. Y. Goldshtein, I. Hansen & T. T. Hougaard (red.), 18. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. 397–417. Aarhus: Aarhus Universitet.

Møller, J.S. & J.N. Jørgensen. 2013. Organizations of language among adolescents in superdiverse Copenhagen. International electronic journal of elementary educa-tion 6(1). 23–42.

Møller, J.S. 2017. Om at tale ”integreret”. dialekt.ku.dk,14. februar 2017. https://dia-lekt.ku.dk/maanedens_emne/om-at-tale-integreret/ (tilgået september 2021).

Pape, M. 2018. Guds bedste børn. København: Politikens Forlag.Pomerantz, A.M. 1984. Giving a source or basis: The practice in conversation of tel-ling ‘how I know’. Journal of Pragmatics 625–607.(6-5)8. DOI: 10.1016/0378-2166(84)90002-X.

Pomerantz, A.M. 1988. Offering a candidate answer: An information seeking strategy. Communications Monographs 4)55). 360–373. DOI: 10.1080/0363775 8809376177.

Quist, P. 2000. Ny københavnsk ’multietnolekt’ – Om sprogbrug blandt unge i sprogligt og kulturelt heterogene miljøer. Danske Talesprog 1. 143–212. København: C.A. Reitzels Forlag.

Quist, P. 2008. Sociolinguistic approaches to multiethnolect: Language variety and stylistic practice. The international journal of bilingualism 12(1–2). 43–61. DOI: 10.1177/13670069080120010401.

Quist, P. & B.A. Svendsen (red.). 2010. Multilingual urban Scandinavia: New linguistic practices. Clevedon: Multilingual Matters. DOI: 10.21832/9781847693143.

Quist, P. & A.R. Skovse. 2020. Regional dialect and multiethnic youth style in a Danish social housing project. Journal of Multilingual & Multicultural Development. 1–19. DOI: 10.1080/01434632.2020.1725527.

quora (u.å.) What does Yani mean in Arabic? https://www.quora.com/What-does-Yani-mean-in-Arabic? (tilgået september 2021).

Raymond, G. 2003. Grammar and social organization: Yes/no interrogatives and the structure of responding. American sociological review 68(6). 939–967. DOI: 10.2307/1519752.

Saeed, S. 2020. What does Ya’ni mean? Arabic’s most versatile word. The National News . www.thenationalnews.com/arts-culture/comment/what-does-ya-ni-mean-arabic-s-most-versatile-word-1.1055294 (tilgået september 2021).

Sakel, J. 2007. Types of loan: Matter and pattern. Y. Matras & J. Sakel (red.) Gram-matical borrowing in cross-linguistic perspective,15–29. New York: Mouton de Gruyter. DOI: 10.1515/9783110199192.

Skovse, A.R. 2018. Udgangspunkter og orienteringspunkter. Ph.d.-afhandling. Køben-havns Universitet.

Signe og Sofie. 2020. Eow bror. Turningtables Danmark. www.turningtables.dk/aal-borg (tilgået september 2021).

Steensig, J. 2001. Sprog i virkeligheden – Bidrag til en interaktionel lingvistik. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Steensig, J. & T. Heinemann. 2013. When ‘yes’ is not enough–as an answer to a yes/no question. Units of talk–Units of action. 207–241. DOI: 10.1075/slsi.25.07ste.

Steensig, J., & S.S. Sørensen. 2019. Danish dialogue particles in an interactional per-spective. Scandinavian Studies in Language 10(1). 63–84. DOI: 10.7146/sss.v10i1.114671.

Stivers, T. 2008. Stance, alignment, and affiliation during storytelling: When nodding is a token of affiliation. Research on Language & Social Interaction 41(1). 31–57. DOI: 10.1080/08351810701691123.

Svennevig, J. 2012. ”og jeg bare hallo liksom” Diskursmarkøren hallo i samtale. Språk och interaction 3. 157–174.

Thackston, W.M. 2006. Sorani Kurdish. A reference grammar with selected readings. Iranian Studies at Harvard University. http://fas.harvard.edu/~iranian/Sorani/ (tilgået september 2021).

Tholstrup, E. 2014. ”Ej hvor fint” – en undersøgelse af den danske interjektion ej. Skrifter om Samtalegrammatik 1(3). 3–16.

TopGunn. 2020. Mash. Track på albummet SAS udgivet på Sony.

Unneland, T. & S. Sanjari. 2020. Blokhavn. Hyæne Film/Nordisk Film.

Wiese, H. 2009. Grammatical innovation in multiethnic urban Europe. Lingua119(5). 782–806. DOI:10.1016/j.lingua.2008.11.002.

Wung-Sung, J. 2001. En-to-tre-NU. København: Dansklærerforeningen.

Zachariassen, D. 2017. Ekstrapositionerede pronominer i Aarhus Vest. I.S. Hansen, T.T. Hougaard & K.T. Petersen (red.), 16. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, 507–524. Aarhus: Aarhus Universitet.

Zachariassen, D. 2019. Nye sprogvarianter – en aarhusiansk bydialekt. G. Adamsen & M. Ipsen (red.), Dialekter i rigt mål, 311–328. Hedensted: Modersmaal-Selskabet.

Zachariassen, D. (under udgivelse). Strong finals – interactional functions of a prosodic feature in a Danish urban dialect. (Nordic Journal of Linguistics)

Downloads

Publiceret

2022-02-09

Citation/Eksport

Zachariassen, D., & Lykkegaard Nielsen, T. (2022). ‘Eow’, ‘lak’, ‘yani’ og ‘dig’ — fire nyere interjektionaler som viser holdninger om vidensforhold. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(60). https://doi.org/10.7146/nys.v1i60.129370

Nummer

Sektion

Artikler