Mulige NP-placeringer ved retningsadverbium + præposition

Forfattere

  • Michael Nguyen

DOI:

https://doi.org/10.7146/nys.v1i60.129351

Nøgleord:

kasus, retningsadverbier, præpositioner og postpositioner, pP, generativ lingvistik

Resumé

Denne artikel tager udgangspunkt i konstruktioner hvor en NP (nominalfrase) er foranstillet et retningsadverbium, fx Australien rundt, livet ud og et andet sted hen. Den fremlagte analyse bygger på generative standardantagelser om hvordan frasestrukturer ser ud, og om hvordan NP'er får tilskrevet kasus, herunder at en NP skal tilskrives én og kun én kasus. Analysen bygger også på at en såkaldt pP-konstituent eksisterer, dvs. en konstituent hvor retningsadverbiet p er en kerne der selekterer en PP (præpositionalfrase), fx [pP rundt [PP om Australien]]. Det er desuden en vigtig antagelse at p-elementet kan selektere en PP med en implicit eller "usynlig" præposition P (dvs. et slags nulmorfem). Med udgangspunkt i pP-strukturen og alle de nævnte antagelser redegør analysen for hvorfor konstruktioner som rundt om Australien og Australien rundt er grammatiske, hvorimod konstruktioner som *rundt Australien og *Australien rundt om er ugrammatiske. I de grammatiske tilfælde får NP'en tilskrevet én og kun én kasus, enten af et p-element eller af P. I de ugrammatiske tilfælde får NP'en hhv. ingen kasus eller to kasus.

Referencer

Allan, R., P. Holmes & T. Lundskær-Nielsen. 1995. Danish: A comprehensive grammar. London: Routledge Taylor & Francis Group.

Asbury, A., B. Gehrke & V. Hegedűs. 2006. One size fits all: prefixes, particles, ad-positions and cases as members of the category P.C. Keskin (red.), UiL OTS Yearbook 2006, 1–17. Utrecht: Utrecht Institute of Linguistics.

Ayano, S. 2001. The layered internal structure and the external syntax of PP. Ph.d.-af-handling. Durham University.

Baker, M. 2013. Agreement and case. M. Den Dikken (red.), The Cambridge handbook of generative syntax, 607‒654. Cambridge University Press.

Baltin, M.R. 2001. A-movements. M.R. Baltin & C. Collins (red.), The handbook of contemporary syntactic theory. 266‒254 Malden, MA: Blackwell Publishers. DOI: 10.1002/9780470756416.

Barrie, M & I.W.H. Yoo. 2017. Bare nominal adjuncts. Linguistic Inquiry 48. 499–512. DOI: 10.1162/ling_a_00251.

Bassehansen.dk. u.å. http://bassehansen.dk/wp-content/uploads/2017/06/ERIN-DRINGER.pdf (tilgået 14. april 2021).

Becker-Christensen, C. 2010. Dansk syntaks. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Bjerre, T. 2003. Locative prepositions and adverbs in Danish. Nordlyd 31(1). 1‒12.

Chomsky, N. 1981. Lectures on Government and Binding. The Pisa lectures. Dordrecht: Foris.

Christensen, R.Z. & L. Christensen. 2014 [2005]. Dansk grammatik. 3. udg. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Collins, C. 2007. Home sweet home. NYU Working Papers in Linguistics 1. 1‒34.

DDO (Den Danske Ordbog). u.å. http://ordnet.dk/ (tilgået 7. juli 2021).

Dehé, N. 2002. Particle verbs in English. Syntax, information structure and intonation. Philadelphia: John Benjamins. DOI: 10.1075/la.59.

Den Dikken, M. 1995. Particles: On the syntax of verb-particle, triadic, and causative constructions. New York: Oxford University Press. Diderichsen, P. 1976 [1946]. Elementær dansk grammatik. Genoptryk af 3. udg. København: Gyldendal.

Falk, H. & A. Torp. 1900. Dansk-norskens syntax i historisk fremstilling. Kristiania: H. Aschehoug.

Farrell P. 2005. English verb-preposition constructions: Constituency and order. Lan-guage 81(1). 96‒137. DOI: 10.1353/lan.2005.0017.

Gehrke, B. 2007. Putting path in place. L. McNally & E. Puig-Waldmüller (red.), Proceedings of Sinn und Bedeutung 11, 244–260.

Hansen, E. 2006 [1977]. Dæmonernes port. København: Hans Reitzel.

Hansen, E. & L. Heltoft. 2011. Grammatik over det danske sprog. København: Syddansk Universitetsforlag.Hansen, Aa. 1967. Moderne dansk III. København: Grafisk Forlag.

Harder, P., L. Heltoft & O.N. Thomsen. 1996. Danish directional adverbs. Content syntax and complex predicates: A case for host and co-predicates. E. Engberg- Pedersen, M. Fortescue, P. Harder, L. Heltoft, L.F. Jakobsen (red.), Content, expression and structure: Studies in Danish Functional Grammar, 159–198. Amsterdam: John Benjamins. DOI: 10.1075/slcs.29.07

Helmantel, M. 2002. Interactions in the Dutch adpositional domain. Utrecht: LOT.

Heltoft, L. 1992. The topology of verb second and SVO languages. A study in the sign functions of word order. Michael Herslund (red.), Word order (Copenhagen studies in language 15), 13–64. København: Handelshøjskolens Forlag.

Herslund, M. 1984. Particles, prefixes and preposition stranding. NyS, Nydanske Sprog-studier 14. 34–71.

Huddleston, R. & G.K. Pullum. 2002. The Cambridge grammar of the English language. Cambridge: Cambridge University Press.

Hovmark, H. 2007. Danske retningsadverbier og rumlig orientering. Ph.d.-afhandling. Københavns Universitet.

Johnson, K. 1991. Object positions. Natural Language & Linguistic Theory 9(4). 577–636.

Jørgensen, H. 2014. Adverbiernes rækkefølge i henhold til Mikkelsen. O. Togeby, S. Vikner & H. Jørgensen (red.), Problemer og perspektiver i dansk syntaks, 90–115. København: Syddansk Universitetsforlag.

Kayne, R.S. 1984. Connectedness and binary branching. Dordrecht: De Gruyter Mouton. DOI: 10.1515/9783111682228.

Kayne, R. 1985. Principles of particle constructions. J. Guéron, H-G. Obenauer & J-Y. Pollock (red.), Grammatical representations, 101–140. Dordrecht: Foris.

Kobayashi, A. 2014. Postpositions in English. Eigo to Kyoiku (Engelsk og Uddannelse) 4. 13–35. https://ir.lib.shimane-u.ac.jp/files/public/3/36740/201704250210452 01276/eigotokyoiku4_13.pdf (tilgået 30. juni 2021).

Kobayashi, K. 1999. Another approach to bare-NP adverbials as nominals. English Linguistics 16(2). 353–380.

Krydstogtcenter.dk. u.å. https://krydstogtcenter.dk/destinationer/australien-og-new- zealand/melbourne/ (tilgået 5. januar 2022).

KorpusDK. u.å. https://ordnet.dk/korpusdk (tilgået 14. april 2021).

Larson, R.K. 1985. Bare-NP adverbs. Linguistic Inquiry 16(4). 595–621.

Law, P. 1998. A unified analysis of P-stranding in Romance and Germanic. P. Tamanji & K. Kusumoto (red.), Proceedings of the North Eastern Linguistic Society 28, 219–234. Amherst: Graduate Linguistics Student Association.

Law, P. 2006. Preposition stranding. M. Everaert & H.v. Riemsdijk (red.), The Wiley Blackwell companion to syntax, 631–684. Malden, MA: Blackwell Publishing.

Matsubara, F. 2012. Mapping spatial PPs: The cartography of syntactic structures. En-glish Linguistics 29(2). 493–504. DOI: 10.9793/elsj.29.2_493.

Matsumoto, Y. 2013. On the historical development of preposition stranding in English. English Linguistics 30(1). 151–168. DOI: 10.9793/elsj.30.1_151.

McCawley, J.D. 1988. Adverbial NPs: bare or clad in see-through garb? Language 64(3). 583–590.

Mikkelsen, K.M. 1975 [1911]. Dansk ordföjningslære med sproghistoriske tillæg. Hånd-bog for viderekomne og lærere. København: Lehmann & Stages Forlag.

Nguyen, M. 2018. On Danish Bare Nominal Adjuncts - a reply to Barrie and Yoo (2017). P.C.W. Lee, K.S. M. Leung, K.C. Li & S.S.Y. Wong (red.), ICLLS 2018. Fourth International Conference on Linguistics and Language Studies, 143–157. Hongkong: Chartered Institute of Linguists Hong Kong Society. http://docs.wixstatic.com/ugd/2b7f97_12e298eb8c21496eba8c2c05fcf02cc3.pdf (tilgået 14. april 2021).

Nguyen, M. 2019a. Extraction of R-pronouns via an intermediate position within the prepositional domain. Snippets 35. 10–12. DOI: 10.7358/snip-2019-035-nguy.

Nguyen, M. 2019b. On some postpositional elements in Danish. I K.R. Christensen, H. Jørgensen & J. Wood (red.), The sign of the V: Papers in honour of Sten Vi-kner, 449–465. Aarhus: Aarhus Universitet. DOI: 10.7146/aul.348.108.

Nguyen, M. 2019c. Lokative pronominer og præpositionalfrasens struktur. Ny Forsk-ning i Grammatik 26. 122–140. DOI: 10.7146/nfg.v0i26.115997.

Nguyen, M. 2020a. A grammar of the adpositional phrase in Danish: On left located adpositional complements. Ph.d.-afhandling. Aarhus Universitet.

Nguyen, M. 2020b. Har dansk produktive postpositioner? Ny Forskning i Grammatik27. 87–106. DOI: 10.7146/nfg.v0i27.122133.

Nguyen, M. 2021a. Adpositionel brug af statiske retningsadverbier. M.H. Andersen & E.S. Jensen (red.), Med fornøden agtelse. Festskrift til Jørgen Schack på 60-årsda-gen 14. maj 2021 (Dansk Sprognævns skrifter 52), 221–237. Bogense: Dansk Sprognævn.

Nguyen, M. 2021b. Om præ- og postpositionel brug af fra. Y. Goldshtein, I.S. Hansen & T.T. Hougaard (red.), 18.møde om udforskningen af dansk sprog, 417–435. Aarhus: Aarhus Universitet.

Nguyen, M & J.S. Østergaard. 2019. Om danske sted-adverbialer – med udgangspunkt i Barrie & Yoo (2017). Y. Goldshtein, I.S. Hansen & T.T. Hougaard (red.), 17. møde om udforskningen af dansk sprog, 357–378. Aarhus: Aarhus Universitet.

Ravsted Lokalhistorie. u.å. https://www.ravstedlokalhistorie.dk/index.php/erindringer /12-erindringer-ravsted/71-ravsted-fhv-skoleinspektor-johann-kirstens-barn-domserindringer-fra-ravsted (tilgået 28. november 2021).

Riemsdijk, H. van. 1990. Functional prepositions. H. Pinkster & I. Genee (red.), Uni-ty in Diversity. Festschrift for Simon Dik, 229–241. Dordrecht: Foris.

Risom, K.B. 2005. Adverbial, lokativobjekt eller verbalpartikel? P. Widell & M. Kun-øe (red.), 17. møde om udforskningen af dansk sprog, 307–317. Aarhus: Aahus Univerisitet.

Rooryck, J. 1996. Prepositions and minimalist case marking. H. Thráinsson, S.D. Epstein & S. Peter (red.), Studies in comparative Germanic syntax, bind 2, 226–256. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. DOI: 10.1007/978-94-010-9806-9_9.

Svenonius, P. 2003. Limits on P: filling in holes vs. falling in holes. Nordlyd 31(2). 432–445. DOI: 10.7557/12.13.

Svenonius, P. 2007. Adpositions, particles and the arguments they introduce. E. Reu-land, T. Bhattacharya & G. Spathas (red.), Argument structure, bind 108, 63–103. Amsterdam: John Benjamins. DOI: 10.1075/la.108.08sve.

Taraldsen, T. 2017. Places. M. Sheehan & L.R. Bailey (red.), Order and structure in syntax II: Subjecthood and argument structure, 95–113. Berlin: Language Science Press.

Thomsen, O.N. 1998. Retningsadverbialer og komplekse prædikater i dansk. Selskab for Nordisk Filologi. Årsberetning 1996-1997, 66–84. København: Selskab for Nordisk Filologi.

Togeby, O. 2003. Fungerer denne sætning? Funktionel dansk sproglære. København: Gads Forlag.

Vergnaud, J-R. 1977. Letter to Noam Chomsky and Howard Lasnik. https://ling.auf.net/lingbuzz/000461 (tilgået 14. april 2021).

Vikner, S. 2013. C-kommando, koreference og negative polaritetselementer i dansk. I.S. Hansen, T.T. Hougaard & P. Widell (red.), 14. møde om udforskningen af dansk sprog, 467–484. Aarhus: Aarhus Universitet.

Vikner, S. 2016. Verbalpartikelvariation i de germanske sprog. Ny Forskning i Gramma-tik 23. 233–252. DOI: 10.7146/nfg.v24i23.24654.

Vikner, S. 2017. Germanic verb particle variation. E.O. Aboh, E. Haeberli, G. Puskás & M. Schönenberger (red.), Elements of comparative syntax: Theory and Description, bind 127, 371–397. Berlin: Mouton de Gruyter. DOI: 10.1515/9781501504037-014.

Wurmbrand, S. 1998. Heads or phrases? Particles in particular. W. Kehrein & R. Wiese (red.), Phonology and morphology of the Germanic languages, 267–295. Tübin-gen: Max Niemeyer Verlag. DOI: 10.1515/9783110919769.267.

Wurmbrand, S. 2000. The structure(s) of particle verbs. Manuskript. McGill Univer-sity. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.462.2022&rep=rep1&type=pdf (tilgået 14. april 2020).

Downloads

Publiceret

2022-02-09

Citation/Eksport

Nguyen, M. (2022). Mulige NP-placeringer ved retningsadverbium + præposition. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(60). https://doi.org/10.7146/nys.v1i60.129351

Nummer

Sektion

Artikler