Kan man lære at skifte gear? En multimodal tilgang til plot i den litterære tekst

Nøgleord: multimodal socialsemiotik; litterær analyse; narrativ; plot; multimodal realisering af plot

Resumé

Med udgangspunkt i den multimodale socialsemiotik præsenterer denne artikel en multimodal tilgang til narrativ med særlig fokus på plot i den litterære tekst. Vi argumenterer for, at plot som en strukturering af tekstens begivenheder er særligt kendetegnende for den litterære tekst, og at det realiseres multimodalt gennem billede, grafik, verbalsprog, layout og typografi. Gennem en eksemplarisk analyse af Dorthe Nors’ roman Spejl, skulder, blink viser vi dels den multimodale socialsemiotiks udsigelseskraft i forhold til en roman, der ikke eksplicit fremhæver sin multimodalitet, dels de analytiske fordele ved at inddrage plot som et helt centralt element. Artiklens primære bidrag til det socialsemiotiske multimodale forskningsfelt består i at inddrage plotbegrebet i den multimodale analyse og derved belyse, hvordan den narrative kategori plot, der ofte opfattes som en rent verbalsproglig konstruktion designet af forfatteren, kan ses som resultatet af valg truffet gennem forskellige semiotiske ressourcer og på forskellige realisationsniveauer. 

Referencer

Barthes, R. 1967. Elements of semiology. New York: Hill & Wang.

Breindl, E., A. Volodina & U.H. Waßner. 2014. Handbuch der deutschen Konnektoren 2 bind 1. Boston: de Gruyter.

Brooks, P. 1984. Reading for the plot. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Bruner, J. 2001. The Narrative Construction of Reality. Critical Inquiry 18. 1-21.

Chatman, S. 1978. Story and discourse. Narrative structure in fiction and film. Ithaca: Cornell University Press.

Genette, G. 1980. Narrative discourse. An essay in method. J.E. Lewin (oversætter), J. Culler (forord). Ithaca: Cornell University Press.

Genette, G. 1997 [1987]. Paratexts: Thresholds of interpretation. Cambridge: Cambridge University Press.

Gibbons, A. 2012. Multimodality, cognition, and experimental literature. London: Routledge.

Grice, H.P. 1975. Logic and Conversation. P. Cole & J.L. Morgan (red.), Syntax and semantics, Vol. 3 Speech Acts, 41-58. New York: Academic Press.

Halliday, M.A.K. 1978. Language as a Social Semiotic. London: Arnold.

Halliday, M.A.K. 1979. Modes of meaning and modes of expression: types of grammatical structure and their determination by different semantic functions. D. J. Allerton, E. Carney & D. Holdcroft (red.), Function and Context in Linguistic Analysis: Essays Offers to William Haas. Cambridge: Cambridge.

Halliday, M.A.K. 1994. An introduction to functional grammar (2. udg). London: Arnold.

Halliday, M.A.K. & C.M.I.M. Matthiessen. (2000) Construing experience through meaning: a language-based approach to cognition. London: Continuum.

Halliday, M.A.K. & C. M.I.M. Matthiessen. 2013. Halliday’s introduction to functional grammar, 4. udg. London: Routledge.

Hansen E. & L. Heltoft. 2011. Grammatik over det danske sprog, bind 1-3. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Herman, D. 2003. Introduction. D. Herman (red.), Narrative theory and the cognitive sciences, 1-30. Stanford: CSLI.

Hjelmslev, L. 1993 [1943]. Omkring sprogteoriens grundlæggelse. Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague XXV. Copenhagen: The Linguistic Circle of Copenhagen.

Hühn, P. 2008. Functions and forms of eventfulness in narrative fiction. J. Pier, J. & J.A.C. Landa (red.), Theorizing narrativity, 143-163. Berlin: de Gruyter.

Jacobsen, H.G. & P.S. Jørgensen. 2013. Håndbog i Nudansk. København: Politikens Forlag.

Kafalenos, E. 2001. Reading visual art, making — and forgetting — fabulas. Narrative 9(2). 138-145.

Kress, G. 2010. Multimodality: A social semiotic approach to contemporary communication. London & New York: Routledge.

Kress, G. & T. van Leeuwen. 1996. Reading images: The grammar of visual design. London: Routledge.

Kress, G. & T. van Leeuwen. 2001. Multimodal discourse: The modes and media of contemporary communication. London: Arnold.

Kress, G. & T. van Leeuwen. 2002. Colour as a semiotic mode: Notes for a grammar of colour. Visual Communication 1(3). 343-368.

Kukkonen, K. 2011. Comics as a test-case for transmedial narratology. SubStance 40 (1). 34-52. DOI: https://doi.org/10.1353/sub.2011.0005.

Kukkonen, K. 2014a. Bayesian narrative: Probability, plot and the shape of the fictional world. Anglia 132(4). 720-739. DOI 10.1515/anglia-2014-0075.

Kukkonen, K. 2014b. Plot. P. Hühn m.fl. (red.), The living handbook of narratology. Hamburg: Hamburg University. www.lhn.uni- hamburg.de/article/plot (tilgået 18.06.2018).

Leeuwen, T. van. 2006. Towards a semiotics of typography. Information design journal + document design 14(2). 139-155.

Leeuwen, T. van. 2011. The language of colour: An introduction. London: Routledge.

Luke, J. 2013. Writing the visible page: A multimodal approach to graphic devices in literary fiction. Queensland University of Technology: Ph.d.-afhandling. http://eprints.qut.edu.au/63020/ (tilgået 15.1.2016).

Martin J.R. & D. Rose. 2003. Working with discourse. London: Continuum.

Nors, D. 2016. Spejl, skulder, blink. København: Gyldendal.

Ryan, M.-L. 2004. Narrative across media. The languages of storytelling. Lincoln: University of Nebraska Press.

Ryan, M.-L. 2012. Narration in various media. P. Hühn m.fl. (red.), The living handbook of narratology. Hamburg: Hamburg University. http://www.lhn.uni-hamburg.de/article/narration-various-media. (tilgået 04.07.2017).

Squires, C. 2007. Book marketing and the Booker Prize. N. Matthews & N. Moody (red.), Judging a book by its cover: Fans, publishers, designers, and the marketing of fiction, 71-82. Farnham & Burlington, VT: Ashgate.

Sternberg, M. 1978. Expositional modes and temporal ordering in fiction. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Sternberg, M. 2001. How narrativity makes a difference.” Narrative 9(2). 115–122.

Publiceret
2019-05-27
Citation/Eksport
Holsting, A., Maagaard, C., & Nørgaard, N. (2019). Kan man lære at skifte gear? En multimodal tilgang til plot i den litterære tekst. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(56), 52-76. https://doi.org/10.7146/nys.v1i56.112649