Tænke højt-protokoller. En metode til at undersøge modtageres tekstforståelse og -oplevelse

Forfattere

  • Anne Kjærgaard Dansk Sprognævn
  • Gitte Gravengaard Lektor, INSS, KU
  • Sine Hjuler Kromann Reumert
  • Camilla Dindler Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/nys.v1i54.101129

Nøgleord:

tænke højt-protokol, tænke højt-metode, kommunikationsrådgivning, tekster fra offentlige myndigheder, sproglig rådgivning

Resumé

Hvordan reagerer læsere på kommunikationsprodukter fra offentligere institutioner og private virksomheder? Hvordan og hvor godt forstår de kommunikationsprodukterne, og hvordan oplever de dem i bred forstand? I denne artikel argumenterer vi for at tænke højt-protokoller, altså det at man beder en person fx læse en tekst og fortælle hvad hun tænker mens hun læser, kan bidrage til at besvare denne type spørgsmål – og at resultaterne af protokolanalyserne kan danne udgangspunkt for bedre kommunikationsprodukter. Traditionen for tænke højt-protokoller stammer fra psykologiske studier af kognitive processer. Vi placerer imidlertid metoden i en socialkonstruktivistisk ramme og antager således at protokollerne viser hvordan fænomener som viden, relationer, identiteter og forståelse (gen)skabes i interaktion mellem forsker, informant og kommunikationsprodukt. Med udgangspunkt i egne undersøgelser, som involverer tænke højt-protokoller, demonstrerer vi hvordan indsamlingen af protokoller
kan tilrettelægges med udgangspunkt i det socialkonstruktivistiske perspektiv. Dernæst viser vi hvordan de indsamlede protokoller kan analyseres vha. sprogvidenskabelige analysemetoder, nemlig kritisk diskursanalyse, kognitiv metaforteori og narrativ teori – teoridannelser der alle gør det muligt at undersøge hvordan konstruktionen af fx viden, relationer og forståelse foregår i protokollerne. Endelig argumenterer vi for at metoden kan bruges interventionistisk for at styrke organisationers strategiske kommunikation og gøre det lettere for borgere at forstå deres rettigheder og pligter.

[Artiklen hedder i den trykte udgave fejlagtigt Om relationen mellem informationelle valg og forudsigelser i forståelsen af sekvenser af sætninger]

Forfatterbiografier

Anne Kjærgaard, Dansk Sprognævn

Forsker

Sine Hjuler, Kromann Reumert

Kommunikationskonsulent

Camilla Dindler, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Adjunkt

Referencer

Althusser, L. 1971. Ideology and Ideological State Apparatuses. In Lenin and Philosophy and Other Essays. Oversat af Ben Brewster. New York: Monthly Review Press. 127-86.

Antaki, C. (red.). 2011. Applied Conversation Analysis: Intervention and Change in Institutional Talk. New York: Palgrave Macmillan.

Bakhtin, N. M. 1986. The problem of speech genres. C. Emersen & M. Holmquist (red.), Speech genres & other late essays. Oversat af V. W. McGee, Austin, TX: University of Texas Press. 60-102.

Bengtsson, M. 2014. For borgeren, tilskueren eller den indviede? En praksisorienteret retorisk kritik af avisens politiske kommentarer. Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet.

Berg, M. 1996. Practices of reading and writing: the constitutive role of the patient record in medical work. Sociology of Health & Illness, Vol. 18 no. 4. 499-524.

Berger, P.L. & T. Luckmann (1967). The Social Construction of Reality. London: Penguin Books.

Berne, J. 2004. Think-aloud protocol and adult learners. Adult Basic Education Vol. 14 no. 3. 153-173.

Boren, T. & J. Ramey. 2000. Thinking aloud: Reconciling theory and practice. IEEE Transactions on Professional Communication Vol 43 no. 261- 278.

Bovaird, T. & E. Löffler. 2014. Bringing the power of the citizen into local public services – An evidence review. Briefing Note for Welsh Government. University of Birmingham.

Bovaird, T. & E. Löffler. 2012. From Engagement to Co-production: The Contribution of Users and Communities to Outcomes and Public Value. Volunta, 23(4). 1119–1138. http://doi.org/10.1007/s11266-012-9309-6 (28. november 2017.)

Branch, J. 2001. Junior high students and Think Alouds Generating information-seeking process data using concurrent verbal protocols. Library & Information Science Research 23. 107-122.

Bruner, J. 1996. Actual Minds, Possible Words. Harvard: Harvard University Press.

Bruner, J. 1990. Acts of meaning. Harvard: Harvard University Press.

Burr, V. 1995. An Introduction to Social Constructionism, London: Sage.

Chouliaraki, L. & N. Fairclough 1999. Discourse in Late Modernity – Rethinking Critical Discourse Analysis. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Cooke, L. 2010. Assessing Concurrent Think-Aloud Protocol as a Usability Test Method: A Technical Communication Approach. IEEE Transactions on Professional Communication 53(3). 202-215.

Denning, S. m. fl. 1990. The value of thinking-aloud protocols in industry: A case study at Microsoft Corporation. Proceedings of the human factors society 34th annual meeting. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/154193129003401723 (28. november 2017.)

Dickinson, D., D.K. Raynor & Mark Duman. 2001. Patient information leaflets for medicines: using consumer testing to determine the most effective design. Patient Education and Counselling 43. 147-159.

Due. B.L. 2017. Multimodal interaktionsanalyse. København: Samfundslitteratur.

Due, B.L. & S.B. Lange. 2015. Videobased Reflection on Team and Employee Interaction (The ViRTI-method). CIRCD Working Papers in Social Interaction 1(3). København: Centre of Interaction Research and Communication Design, Københavns Universitet. 1-38.

Duncker, K. 1945. On problem-solving. Psychological Monographs 58(5). i-113. Oversat af L.S.Lees. http://psycnet.apa.org/record/2011-16110-001 (28. november 2017.)

Ericsson, K.A. & H.A. Simon. 1998. How to study thinking in everyday life: contrasting think-aloud protocols with descriptions and explanations of thinking. Mind, Culture, & Activity 5.178-86.

Ericsson, K.A. & H.A. Simon.1993. Protocol analysis, verbal reports as data. Cambridge. The MIT Press.

Ericsson, K.A. & H.A. Simon.1984. Protocol analysis, verbal reports as data. Cambridge. The MIT Press.

Ericsson, K.A. & H.A. Simon. 1980. Verbal reports as data. Psychological Review Vol. 87 no. 3.

Fahnestock, J. 2002. Rhetorical Figures in Science. New York: Oxford University Press.

Fairclough, N. 1995. Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language. London: Longman.

Fairclough, N. 1989. Language and power. London: Longman.

Fonteyn, M., S. Grobe & B. Kuipers. 1991. A descriptive analysis of expert critical care nurses’ clinical reasoning. E. Hovenga m.fl. (red.), Nursing informatics ’91. Holland: Springer-Verlag.

Foucault, M. 2005 [opr. 1969]. Vidensarkæologien. Oversat af M.C. Jacobsen. Aarhus: Philosophia.

Foucault, M. 1969. L’archéologie du Savoir. Éditions Gallimard.

Frandsen, S. m. fl. 2012. Fortællinger: en narrativ tilgang. C. Frankel & K. Schmidt (red.), Organisationsanalyse. København: Samfundslitteratur.

Gardamer H.G. 1960. Wahrheit und Methode. Tübingen: J.C.B.Mohr.

Gergen, K.J. 2005. Virkeligheder og relationer: tanker om sociale konstruktioner. Dansk Psykologisk Forlag.

Gergen, K.J. og M. M. Gergen. 1983. Narratives of the Self. T.R. Sarbin & K. Scheibe (red.), Studies in Social Identity. New York: Praeger.

Goodwin, C. 1986. Between and Within: Alternative sequential treatments of continuers and assessments. Human Studies Vol. 9. 205-217.https://link.springer.com/article/10.1007/BF00148127 (28. november 2017.)

Goodwin, C. 1979. The Interactive Construction of a Sentence in Natural Conversation. George Psathas (red.), Everyday Language: Studies in Ethnomethodology. New York: Irvington Publishers. 97– 121.

Greimas, A.J. 1966. i Sémantique structurale, Recherche de méthode. Paris: Larousse.

Hertzum, M. 2016. A Usability Test is not an Interview. Interactions 23(2). 82–84.

http://mortenhertzum.dk/publ/Interactions2016.pdf (28. november 2017.)

Hirsch Hadorn, G. m.fl. 2008. The emergence of transdisciplinarity as a form of research. Hoffmann-Piem m fl. (red.), Handbook of transdisciplinary research. Berlin: Springer.

Hoff-Clausen, E. 2007. Online ethos. Retorisk kritik af karakterfremstilling i politikere, bloggere og brugerfællesskabers retorik. Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet.

Hsieh-Yee, I. 1993. Effects of search experience and subject knowledge on the search tactics of novice and experienced searchers. Journal of the Association for Information Science and Technology 44(3). 161-174.

Humphreys, M. & A. Brown. 2002. Narratives of Organizational Identity and identification: A case study of Hegemony and Resistance. Organization Studies, 32 (3).

Husserl, E. 1928. Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins". Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung 9. 367-498.

Huysmon, M. & D. Wit. 2002. Knowledge sharing in practice. Dordrecht: Kluwer Academic publisher.

Jaspers, S. m.fl. 2004. The think aloud method: a guide to user interface design. International Journal of Medical Informatics. 73(11-12). 781-795.

Johnsen, H. M., Å. Slettebø & M. Fossum. 2016. Registered nurses' clinical reasoning in home healthcare clinical practice: A think-aloud study with protocol analysis. Nurse Education Today 40. 95-100.

Kock, C. 2002. Forstå verden. Politisk journalistik for fremtiden. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Kvale, S. & S. Brinkmann. 2015. Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk. 3. udgave. København: Hans Reitzels Forlag.

Kvale, S. 1997. InterView. En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. København: Hans Reitzel.

Kuhn, T. 1962. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press.

Labov, W. & J. Waletsky. 1967. Narrative Analysis: Oral Versions of Personal Experience. Journal of Narrative and Life History Vol. 7, no. 1-4. 3-38.

Laclau, E. & C. Mouffe. 1985. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical

Democratic Politics. London: Verso Press.

Lakoff, G. & M. Johnson. 1980. Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press.

van der Land S.F., L. M. Willemsen & B.G.E. Wilton. 2016. Professional Personal Branding: Using a “think-aloud” protocol to investigate how recruiters judge LinkedIN profile pictures. F.H. Nah, C.H.Tan (red.) HCI in Business, Government, and Organizations: eCommerce and Innovation. HCIBGO. Lecture Notes in Computer Science Vol 9751. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-39396-4_11 (28.november 2017.)

Lashley, K.S. 1923. The behavioristic interpretation of consciousness. Psychological Bulletin 30, Part I, 237-272; Part II, 329-353.

Latour, B. 2005. Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford/New York: Oxford University Press.

Latour, B. 1994. Pramatogonies: a mythical account of how humans and nonhumans swap properties. American Behavioral Scientist Vol. 37. 791-808.

Lund, A.K. 2003. Jeg er vred, så hør på mig! Om et uudnyttet potentiale i kundekontakten. Børsens Ledelseshåndbog i strategi og ledelse. Børsen Ledelse.

Lundgrén-Laine, H. & S. Salanterä. 2010. Think-Aloud Technique and Protocol Analysis in Clinical Decision-Making Research. Qualitative Helath Research 20(4). 565-575.

McDonald, S., H.M. Edwards & T. Zhao. 2012. Exploring Think-Alouds in Usability Testing: An International Survey. IEEE Transactions on Professional Communication 55(1). 2-19.

Merleau-Ponty, M. 1962. Phenomenology of perception. London: Routledge & Kegan Paul.

Morgan, G. 1997. Images of Organisation. London: Sage Publications

Mouffe, C. 2000. The Democratic Paradox. London: Verso.

Nielsen, J. 1993. Usability Engineering. Cambridge, MA.

Nielsen, M.F. & S.B. Nielsen. 2005. Samtaleanalyse. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Nisbett, R. E. & T.D. Wilson. 1977. Telling More Than We Can Know. Verbal Reports on Mental Processes. Psychological Review Vol. 84(3). 231-259.

Nørgaard, M. & K. Hornbæk. 2006.What do usability evaluators do in practice?: An explorative study of think-aloud testing. DIS ’06 Proceedings of the 6th conference on Designing Interactive systems. 209-218.

Ochs, E. & L. Capps. 2001. Living narrative: creating lives in everyday storytelling. Cambridge: Harvard University Press

Olson, G. J., S.A. Duffy & R.L. Mack. 1984. Thinking-out-loud as a method for studying real time comprehension processes. D.E. Kieras & M.A. Just (red.), New methods in reading comprehension research. Hillsdale, NJ: Erlbaum. 253-286.

Pedersen, K. 2004. When authorities communicate – Democracy and Local and Regional Authorities. K. Nikula, K. Alanen & H. Lonnroth (red.), Text, Bild, Samhalle. Nordiska Sprak, Institutionen for sprak- och oversattningsvetenskap, Tammerfors Universitet. 213-226.

Perrin, D. 2013. The linguistics of newswriting. Amsterdam: John Benjamins Publishing.

Polanyi, M. 1983. The tacit dimension. Gloucester: Peter Smith.

Polanyi, M. 1958. Personal knowledge. London: Routledge.

Potter, J. & M. Wetherell. 1987. Discourse and Social Psychology. London: Sage.

Pressley, M. & P. Afflerbach. 1995. Verbal protocols of reading: The nature of constructively responsive reading. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Ricoeur, P. 1971. The model of the text: meaningful action considered as a text. Social Research 38. 529-562.

Sacks, H. m.fl.1974. A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation. Language 50. 696-735.

Sasaki, T. 2008. Concurrent think-aloud protocol as a socially situated construct. IRAL, International Review of Applied Linguistics in Language Teaching 46(4). 349-374.

Sauro, J. 2016. The origins and evolution of thinking aloud. https://measuringu.com/thinking-aloud/ (28. november 2017.)

Shi, Q. 2008. A Field Study of the Relationship and Communication between Chinese Evaluators and Users in Thinking Aloud Usability Tests. Copenhagen Business School. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.522.6211&rep=rep1&type=pdf (28. november 2017.)

SKAT (2016): Manual for masseudsendelser. Oktober 2016. Internt dokument.

Smagorinsky, P. 2001. Rethinking protocol analysis from a cultural perspective. Annual Review of Applied Linguistics Vol 21. 233-245. https://doi.org/10.1017/S0267190501000149.

Smagorinsky, P. 1998. Thinking and Speech and Protocol Analysis. Mind, Culture, and Activity 5(3). 157-177.

Swaney, J. H. m.fl. 1991. Editing for Comprehension: Improving the Process through Reading Protocols. E.R. Steinberg (red.), Plain Language. Principles and practice. Detroit, MI: Wayne State University Press. 173-203.

Weick, K. 1995. Sensemaking in organizations. Thousand Oaks, CA: Sage.

Witte, S. P. & R.D. Cherry. 1994. Think-aloud protocols, protocol analysis, and research design: An exploration of the influence of writing tasks on writing processes. P. Smagorinsky (red.), Speaking about writing. Thousand Oaks, CA: Sage. 3-19.

Downloads

Publiceret

2018-05-28

Citation/Eksport

Kjærgaard, A., Gravengaard, G., Hjuler, S., & Dindler, C. (2018). Tænke højt-protokoller. En metode til at undersøge modtageres tekstforståelse og -oplevelse. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(54), 94–128. https://doi.org/10.7146/nys.v1i54.101129