Redaktionen, .-. “Kolofon”. NyS, Nydanske Sprogstudier, bd. 1, nr. 64, december 2023, s. 2, doi:10.7146/nys.v1i64.141685.