Redaktionen, .-. “Forord”. NyS, Nydanske Sprogstudier, bd. 42, nr. 42, april 2012, s. 7-9, doi:10.7146/nys.v42i42.13816.