Redaktionen, .-. “Forord NyS 63”. NyS, Nydanske Sprogstudier, bd. 1, nr. 63, juni 2023, s. 5-7, doi:10.7146/nys.v1i63.137556.