Redaktionen, .-. “Forord”. NyS, Nydanske Sprogstudier, bd. 26, nr. 26-27, april 2000, s. 7-9, doi:10.7146/nys.v26i26-27.13569.