Redaktionen, .-. “Kolofon”. NyS, Nydanske Sprogstudier, bd. 1, nr. 62, december 2022, s. 2, doi:10.7146/nys.v1i62.134589.