Redaktionen, .-. “Kolofon”. NyS, Nydanske Sprogstudier, bd. 1, nr. 60, februar 2022, doi:10.7146/nys.v1i60.129648.