Redaktionen, .-. (2015) “Forord”, NyS, Nydanske Sprogstudier, 48(48), s. 7–8. doi: 10.7146/nys.v48i48.21133.