Redaktionen, .-. (2015) “Forord”, NyS, Nydanske Sprogstudier, 47(47), s. 7–8. doi: 10.7146/nys.v47i47.19873.