Redaktionen, .-. (2014) “Forord”, NyS, Nydanske Sprogstudier, 46(46), s. 7–10. doi: 10.7146/nys.v46i46.17522.