Redaktionen, .-. (2004) “Forord”, NyS, Nydanske Sprogstudier, 45(45), s. 7–8. doi: 10.7146/nys.v45i45.16908.