Redaktionen, .-. (2023) “Forord NyS 64”, NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(64), s. 5–7. doi: 10.7146/nys.v1i64.141687.