Redaktionen, .-. (2023) “Kolofon”, NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(64), s. 2. doi: 10.7146/nys.v1i64.141685.