Redaktionen, .-. (2023) “/em>”;, NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(63), s. 210–213. doi: 10.7146/nys.v1i63.138269.