Redaktionen, .-. (2012) “Forord”, NyS, Nydanske Sprogstudier, 42(42), s. 7–9. doi: 10.7146/nys.v42i42.13816.