Redaktionen, .-. (2023) “Forord NyS 63”, NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(63), s. 5–7. doi: 10.7146/nys.v1i63.137556.