Redaktionen, .-. (2011) “Forord”, NyS, Nydanske Sprogstudier, 41(41), s. 7–9. doi: 10.7146/nys.v41i41.13667.