Redaktionen, .-. (2000) “Forord”, NyS, Nydanske Sprogstudier, 26(26-27), s. 7–9. doi: 10.7146/nys.v26i26-27.13569.