Redaktionen, .-. (2022) “Forord NyS 62”, NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(62), s. 5–6. doi: 10.7146/nys.v1i62.134591.