Henrichsen, P. J. (2000) “Tyrannocorpus Rex”, NyS, Nydanske Sprogstudier, 26(26-27), s. 225–245. doi: 10.7146/nys.v26i26-27.13416.