Redaktionen, .-. (2022) “Kolofon”, NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(60). doi: 10.7146/nys.v1i60.129648.