Jensen, Thomas Wiben. 2015. “/Em>”;. NyS, Nydanske Sprogstudier 48 (48):164-73. https://doi.org/10.7146/nys.v48i48.21139.