Redaktionen, -. 2015. “Forord”. NyS, Nydanske Sprogstudier 48 (48):7-8. https://doi.org/10.7146/nys.v48i48.21133.