Redaktionen, -. 2015. “Forord”. NyS, Nydanske Sprogstudier 47 (47):7-8. https://doi.org/10.7146/nys.v47i47.19873.