Redaktionen, -. 2014. “Forord”. NyS, Nydanske Sprogstudier 46 (46):7-10. https://doi.org/10.7146/nys.v46i46.17522.