Redaktionen, -. 2004. “Forord”. NyS, Nydanske Sprogstudier 45 (45):7-8. https://doi.org/10.7146/nys.v45i45.16908.