Borchmann, Simon. 2013. “Rammesætningen Som Typificeret Handling I Nyhedsanalysen”. NyS, Nydanske Sprogstudier 45 (45):104-40. https://doi.org/10.7146/nys.v45i45.16906.