Redaktionen, -. 2023. “Forord NyS 64”. NyS, Nydanske Sprogstudier 1 (64):5-7. https://doi.org/10.7146/nys.v1i64.141687.