Redaktionen, -. 2023. “Kolofon”. NyS, Nydanske Sprogstudier 1 (64):2. https://doi.org/10.7146/nys.v1i64.141685.