Redaktionen, -. 2023. “/Em>”;. NyS, Nydanske Sprogstudier 1 (63):210-13. https://doi.org/10.7146/nys.v1i63.138269.