Redaktionen, -. 2012. “Forord”. NyS, Nydanske Sprogstudier 42 (42):7-9. https://doi.org/10.7146/nys.v42i42.13816.