Redaktionen, -. 2023. “Forord NyS 63”. NyS, Nydanske Sprogstudier 1 (63):5-7. https://doi.org/10.7146/nys.v1i63.137556.