Redaktionen, -. 2011. “Forord”. NyS, Nydanske Sprogstudier 41 (41):7-9. https://doi.org/10.7146/nys.v41i41.13667.