Redaktionen, -. 2000. “Forord”. NyS, Nydanske Sprogstudier 26 (26-27):7-9. https://doi.org/10.7146/nys.v26i26-27.13569.