Redaktionen, -. 2022. “Forord NyS 62”. NyS, Nydanske Sprogstudier 1 (62):5-6. https://doi.org/10.7146/nys.v1i62.134591.