Redaktionen, -. 2022. “Kolofon”. NyS, Nydanske Sprogstudier 1 (62):2. https://doi.org/10.7146/nys.v1i62.134589.