Redaktionen, .-. (2015). Forord. NyS, Nydanske Sprogstudier, 47(47), 7–8. https://doi.org/10.7146/nys.v47i47.19873