Redaktionen, .-. (2004). Forord. NyS, Nydanske Sprogstudier, 45(45), 7–8. https://doi.org/10.7146/nys.v45i45.16908