Redaktionen, .-. (2023). Forord NyS 64. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(64), 5–7. https://doi.org/10.7146/nys.v1i64.141687