Redaktionen, .-. (2012). Forord. NyS, Nydanske Sprogstudier, 42(42), 7–9. https://doi.org/10.7146/nys.v42i42.13816