Redaktionen, .-. (2023). Kolofon. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(63), 2. https://doi.org/10.7146/nys.v1i63.137557